simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܐܠܝܢ ܗܫܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕ ܠܘܬܗ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܡܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܚܕ ܡܥܡܕ ܗܘܐ . ܘܐܚܪܝܢ ܥܡ̇ܕ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ [ܥܠ ܒܪܐ . ܘܪܘܚܐ ܐܬ̣ܐ ܟX ܠܩܠܐ ܥܠ ܪܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܓܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܠܡ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡܩܛܠܗ . ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܫ̣ܪܐ ܡܛܠ ܒܪܝܬܐ ܥܒܕܐ . ܐܠܐ ܐܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ· ܐܦ ܓܝܪ ܐܒܝ ܥܒ̇ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܗܝ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ . ܠܟܠܢܫ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܡܛܠ ܢܓܠܐ . ܘܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܢܩܝܡ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ . ܕܬܐܠܦ ܕܐܦ ܗܫܐ |ܕܡܬܚܫܚ ܒܟܝܢܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܒܨ ܝܪܘܬܐ ܡܛܠ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܡܕܡ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܐܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܕܫܒܝܚܘܬܐ . 5ܡܬܚܙܝܢ ܡܛܠ XX ܟ⬩ܠܗ̇ ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܛܢܢܐ 1ܢܣܒ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܝX XX ܩܒܠܬܘܢ ܡܕܡ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܛܠ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܕܘ 1⁶ܠܡܫܝܚܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ XX0 ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܒܙܚܘ ܒܗ . ܣܐܡ ܐܦ ܗܝ̇ ܕܝܨ ܦܐ ܡܛܠ . ܠܘܩܕܡ ܗܝ̇ ܕܒܣܝܡܐ . ܕܬܚܘܢ ܘܚܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ |ܠܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܟܕ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ̈ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ . ܥܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܫܡܥܬ ܡܢ ܐܒܝ ܐܘܕܥܬܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܐܠܘ ܒܪܝܐ ܗܘܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܟܣܐ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܓ̣X ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܣܥܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܫܬܩܗ̇ ܠܐ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܕܡܗܘܐ ܗܘܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܫܡܥܬ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܘ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܦܓܪܐ ܡܫܪܝܢ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܆ ܘܗܘ̣ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܡܨ ܝܐ ܢܦܫܐ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗܝ . ܠܐ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܡܛܠ ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ . ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܠܒܟ ܐܦ ܒܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܕܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܥܘܬܐ̈ ܕ ܓܢܣܐ ܗܘܝܢ ܐܦܢ ܡܛܠ . ܙܕܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܢܒܥܘܢ ܡܢܗ . ܠܐ ܗܘܐ ܐܡܗ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܚܛܗܝܟ̈ ܒܙܪܩܬܐ̈ ܦܪܘܩ . ܘܥܘܠܘܬܟ ܒ̇Xܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦ ܐܦ ܫܒܝܠܐ ܕܬܠܬܐ . ܫܡ̣ܥ ܠܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܐܡܪ̇ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܡܢܟܘܢ ܬܢܝܚܘܢ ܘܬܛܢܘܢ ܡܛܠ . ܕܐܒܝ ܥܕܡܐ |ܠܗܫܐ ܥܒܕܐ̈ ܥܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܥܒ̇ܕ XX121 ܐܢܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܫܒ̣ܩ ܕܬܗܘܐ ܡܚܦܝܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܡܠܠܢ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܦܠܓ ܐܢܫ ܠܡܗܝܡܢܘ XX68 ܐܢܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܐܝܬܝܬ ܠܡܨ ܥܬܐ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ . ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܐܡܪܘܢ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܬܣ̣ܒ ܣܗܕܘܬܐ ܆ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܬܚܘܐ ܕܫܪܝܪܐ ܐܢܬ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ . ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫܒܘܩ ܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܢܫ ܠܘܬ ܚܒܪܗ ܡܛܠ ܦܣ̇ܩ ܐܢܬ . ܘܕܢܥܗܕ ܘܕܠܐ ܢܥܗܕ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܫܠܝܛ ܐܢܬ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܨ ܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܛܦܣܘ . ܐܠܐ ܒܩܪܝܢܐ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ . ܙܕܩܐܝܬ ܗܟܝܠ ܐܡܪ̇ ܗܘܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ .