simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ̤· ܕܐܝܟ ܥܝ̇ܕܗ ܕܢܡܘܣܐ ܩܕܡ ܕܢܗܝܡܢ ܢܕܝܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܒܡܕܡ ܠܐ ܢܐܟܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܢܕܪܐ ܢܕܝܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ ܂ ܠܐܩܘܠܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ̈ ܕܩܪܝܒܐ ܗ̣ܘܬ ܠܝܘܦܝ ܂ ܘܒܥ̣ܘ ܕܢܐܬܐ ܂ ܡܦ̇ܣܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܛܠ ܘܣܡܘܗ̇ ܒܥܠܝܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܒܠܘܕ ܗ̣ܘ ܃ ܗ̇ ܂ ܫܕܪܘ ܕ ܢ ܠܠܘܕ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܕܠܐ ܡܫ̣ܬܟܚܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܕܢܬܬܚܕ ܒܫܝܘܠ ܘܒܡܘܬܐ ܂ ܝ· ܥܠ ܡܛܠ ܠܝܗܘܒܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܩܝܡܗ ܂ ܘܫܪܐ ܚܒܠܝܗ̇̈ ܂ ܗ̇X ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܕܢܪܓܫ ܫܐܘܠ ܒܗܢܐ ܂ ܐܣܬܒܪ ܠܗ ܕܫܡ̇ܝܐ ܐܬܦܬܚܘ ܂ ܘܡ̣ܢ ܡܛܠ ܂ ܝ ܘܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܡܓܗܪ ܘܠܫܡ̣ܫܐ ܡܚܦܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܝ ܕܠܐ ܢ̇ܣܒ ܥܡܗ ܡܕܡ ܒܡܘܬܗ ܃ ܐ̇ܦܠܐ ܢܚ̇ܬ ܒܬܪܗ ܫܘ̣ܒܚܗ ܡܛܠ ܘܦܐܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܐܒܕܬ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܩܪܐ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܕܩܠܟ ܩ̇ܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܐ̇ܢܫܐ̈ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܬܦܪܘܢ ܠܡܠܟܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܫܬܟܢ ܠܗܘܢ ܝ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܪܘܚ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܪܡܪܡܐ̈ ܘܡܫܒܚܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܬܪܐ ܂ ܥܠ ܕܫ̇ܘܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܠܐ ܐܘܬܪܬ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܗܝ̇ ܡܛܠ ܠܘܬܗ ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܠܐ ܐܬܟܠܝܬ ܡܢ̣ܗ ܝܨ ܂ ܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܒܝܠ ܡܛܠ ܕܗܝ ܫܕܬܗ ܠܐܟܣܘ̣ܪܝܐ ܝܢ ܬܐ ܐܚ̇ܘܐ ܠܟ ܕܝܢܗ̇ ܡܛܠ ܃ ܝܘܢܐܝ̣ܬ ܐܪܡܐܓܕܘܢ ܢܚ̇ܙ ܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܝܘܚܢܢ ܝ-·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ ܐܦܠܐ ܗ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܐܘܬܪܬ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܗܝ̇ ܕܥܡ̣ܪܘ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܡܣܟܝܢܝܢ ܬܘܒ ܝ- ܡܓܕܦܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܣ̇ܒܪܝܢ ܕܡܢ ܡܛܠ ܂ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܚܢܢ ܒܙܕܝܩܘܬܢ ܥܬܪܢܢ ܂ ܘܗ̇ܠܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣ̇ܥܪ ܂ ܟܕ ܒܟܝܢܗ ܢܩܕܐ ܘܫܦܝܐ ܐܬܒܪܝ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܛܠ ܡܘܩܕ ܘܡܘܒܕ ܂ ܩ̇ܪܐ ܠܒܪܢܫܐ ܥܠܡܐ ܕܥܘܠܐ ܘܕܢܛܝܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܝܬܝܘܬܗ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܂ ܘܕܗܘܝ̣ܘ ܒܪܘܝܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܡܛܠ ܕܠܫܢܐ ܩܪܝܒ ܠܡ̣ܠܬܐ ܗܟܢܐ ܪܘܚܐ ܠܒܪܐ ܂ ܠܫ̣ܢܐ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܣܪܐ ܂ ܐܘ̇ ܕܢܚܘܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܐܩܝܡ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܗ̣ܘܝܘ ܕܐܫ̇ܕ ܡܛܠ X ܕܐܒܐ ܐܬܬܪܝܡ ܡܬܐܡܪܐ ܂ ܐܘ̇ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܐܒܐ ܂ ܐܘ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ Xܡܢ ܛܪܣܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܂ XܡXܝܢܬܐ ܗ̇ܕܐ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܚܝ̇ܒ ܕܬܢܓܕܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܪܘܡܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܢXܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܢܘ̣ܗܪܐ ܕܟܡܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܚ̣ܙܘ ܕܠܐ ܡܛܠ ܘܟܕ ܦܬܝ̣ܚܝ̣ܢ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܢܐܠܦ ܐܢܘ ܢ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܒܐ ܐܩܝܡܗ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܠܝܢ ܕܢ̇ܨܝܢ ܥܡ ܢܦܫܐ̣ ܃ ܘܐܒܐ ܐܩܝ̣ܡ ܠܒܪܗ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܛܡܐܬܐ̈ ܐܬܦܩܕ ܕܢܐܟܘܠ ܟܘ̣ܙ ܘܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܗ ܛܡܐܐ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܝ- ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܟ̇ܠܬ ܕܛܡܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܩ̇ܪܐ ܐܢܘܢ ܓܒܝܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ ܃ ܥܠ ܓܒܝܘܬܗܘܢ ܪܡ̇ܙ ܒܩܕܝܡܘܬ ܕܥܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܐ̣̇ܠܦ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܘܦܟܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܢܬܚܙܐ ܠܐܒܐ XܝܠXܝX XܟXܒX XXܪܟܘXܝܘX· ܃ ·