simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܐܡܪ ܘܐܠܦ : ܡܛܠ : ܐܠܗܐ :
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
Ath:ExposPs ܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ XX 5ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܠܐܣܛܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܢܚܬܘ ܡܛܠ XX ܗܕܐ .
AbbaIs:Ascet ܘܠܡܪܦܝܘ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ |ܕܢܪܚܡ ܥܠܝܢ̣ ܘܢܐܣܐ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
SevAnt:LuqJul ܐܫܬܘܬܦ ܗ̣ܘܐ . ܡܛܠ ¹ܗܕܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:CathHom ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
Shub:BookGifts ܕܦ̣ܓܥܐ ܘܕܙܗܝܪܘܬܐ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܠܢ
SynWestSyr ܕܝܠܗ̇ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈
IsaacAnt:memHom ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ : ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ
Babai:BookUnion ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ
SevAnt:LuqGramm 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬ ܐ ܇
Ath:Treatises ܥܒܕܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬܗ . ܗ̇ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
IšoMerv:ComOT ܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܦܠܓܝܘܗܝ
P:Ecclus [AB] ܕܠܘܛ : ܕܐܪܫܥܘ ܡܛܠ ܓܐܝܘܬܗܘܢ .