simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܩܨܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܬܘܩܠܬܐ ܗܘ ܡܡܘܢܐ
P:Ecclus [AB] ܖܚܡܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܕܚܪܬܗܘܢ ܒܝܫܐ
P:Num [AB] ܘܒܪܘܡܗ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܫܐ ܒܝܥܩܘܒ
P:Heb&CathEpist [AB] ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܡܝܪܐ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ ܟܢܫ
P:2Macc [AB] ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܕܝܨܦ ܐܢܐ ܘܫܩܝܠ
P:Ps [AB] ܩܝܡܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܨܠܡܐ ܡܗܠܟ ܓܒܪܐ
P:ProvQohSong [AB] ܫܡܫܐ . ܡܛܠ ܕܛܠܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܝܟ
P:Matt [AB] ܒܥܝܢܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ
Ath:ExposPs ܠܕܘܝܪ . . ܡܛܠ ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܢܦܫ Xܘܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܫܐ ⁷ܕܦܘܪܩܢܐ
Ath:ExposPs ܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ XX 5ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
P:Isa [AB] ܒܐܠܗܐ ܐܡܝܢ . ܡܛܠ ܕܢܬܛܥܝܢ̈ ܥܩܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈
DidascApost ܘܩܪܒܐ ܐܡܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܟܠܬܐ̈ :
PhiloxMab:Disc ܥܠܡܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܢܣܝܒ
Eph:ComGen&Exd ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
CaveTreas ܫܘܒܚܐ ܐܣܠܝܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘ̇ܢ ܐܬܚܫܚܘ