simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܇ ܘܙ̇ܕܩ ܕܢ̣ܛܪ ܠܗ ܒܝܬܐ ܟܕ ܡܛ̇ܝܒ ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܪܩܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܠܐ ܢ̣ܒܪܨ ܗܘܐ ܒܗ ܡܘܬܐ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܗܘܬ ܕܡܛܠXXXX¹ ܡܝܬܪܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ ܇ ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ