simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܗܠܠܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܢܢܝܩܝܢ
Chron1234 ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ
Chron1234 ܂ ܕܡ̣ܛܐ ܐܒܕܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܐܒܠܢܝܬܐ
Chron1234 ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ