simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ¹X⁶ܥܒ̣ܕܐ ܡܛܠ . ܩX ܩ̇Xܝܢ
Tim1:Epist ܐܢܬܘܢ ܠܢ : ܡܛܠ 10ܕܠܐ ܡܬܝܐܒܝܢ .
Tim1:Epist ܓ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ̣ ܡܛܠ 14ܕܠܐ ܡܣܘܚܝܢ ܐܢܬܘܢ
Tim1:Epist ܝܐ ܒܬܘܪܨܐ . ܡܛܠ 24ܕܐܝܟ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐܬܟܬܒ
Tim1:Epist . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ 25ܡܣܒܐ ܕܚܬܐ ܕܐܢܬܬܐ
Tim1:Epist . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ 28ܗ̇ܝ ܕܫܘܝܘܬ ܪܗܛܐ
Tim1:Epist ܕܠܬܚܬ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ 31ܕܐܬܚܝܕ ܥܡ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܡܛܠ 38ܕܩ̇ܕܡ ܫܩܠܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܗ
Tim1:Epist ܬ ܕܐܡܪ̇ ܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܡܛܠ 40ܥܫܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈
Tim1:Epist ܓܝܪ ܦܘܫܟܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ 41ܦܘܪܫܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ :
Tim1:Epist . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ̣ ܡܛܠ 4ܗܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܢ ܩܛܝܓܘܪܝܣ̈
Tim1:Epist ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܪܥܠܬ̈ ܡܛܠ 5ܘܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܆
Tim1:Epist ܘܕܗܘܢܐ̈ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ 6ܠܐ ܡܕܪܫܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܓܝܒ̇ܬ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ : XXXܩ ܘܠܐ
Tim1:Epist X ¹9ܘܠܗ̇ܝ ܕܥܠܬ̈ ܡܛܠ : ܕܡܛܠ ¹9bܠܐ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ Xܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ
Tim1:Epist ܠܨܠܝܒܐ : ܘܠܘ ܡܛܠ Xܕܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ
Tim1:Epist X1ܢXX ܡܠܝܠܐ · ܡܛܠ Xܡܘܬܐ̈ . XX
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܆ ܡܛܠ |M725b|ܗܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܝܪܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ |X 179b|ܕܐܦܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ