simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܛܠ Xܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣
Tim1:Epist ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist 36ܕܠܘܩܒܠ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ . ܡܛܠ ܕܐܦ 37ܕܚܫ ܘܡܝܬ
Tim1:Epist ܝܐ ܒܬܘܪܨܐ . ܡܛܠ 24ܕܐܝܟ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐܬܟܬܒ
Tim1:Epist ܒܪܢܫܗX ܕܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܐܬܚܝܕ ܥܡ ܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪX :
Tim1:Epist ܕܢܣܓܘܕ ܘܢܥܦܩ . ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܥܒܪܝܐ̈ ܟܬ̣ܒ . ܡܛܠ ܕܡܙܥܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܪܒܘܬ
Tim1:Epist ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ
Tim1:Epist ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ
Tim1:Epist ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ
Tim1:Epist ܘܣܢܝܬ̇ ⁴⁶³ܥܘܠܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist , 6ܡܠܘܢ 11ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܢ̇ܘܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܕܒܟܠ
Tim1:Epist ܪܚ̇ܡܝܢ ܐܢܬܘܢ 12ܠܢ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܘܚܝܢ ܐܢܬܘܢ
Tim1:Epist 8 , 13ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈
Tim1:Epist ܒܒܩܙ . 1ܩXX ܡܛܠ ܗܢܐ . Xܒܙܝܐ
Tim1:Epist ܒܬܪ ܟܢ 27ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist , 2 34ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܗ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist 1ܟܬܒ̇ܬ ܠܢܟܦܘܬܟ 5ܒܙܒܢ ܡܛܠ ܐ ܓܪܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ
Tim1:Epist : ܒܗܢܐ 7ܕܝܢ ܡܛܠ ܥܠܬܢܐ ܘܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ