simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . ܩX ܩ̇Xܝܢ ܚܢܢ : XXXX ܩ̇Xܝܢܢ X⁰ ܗܓܪ ܐܡܗ . ܠܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ¹X⁶ܥܒ̣ܕܐ
Tim1:Epist 10ܕܠܐ ܡܬܝܐܒܝܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܝܐܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ̣ 11ܡܛܠ ܡܛܠ |ܩ|O 98 9ܢܟܦܘܬܟ . 51 , 7ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܪ ܓܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ :
Tim1:Epist 14ܕܠܐ ܡܣܘܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ ܥܡ̇ܢ . ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܠܡܗܘܐ 13ܥܡ̇ܢ . ܐܢܬܘܢ ܡܕܝܢ ܠܐ ܪ ܓ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ̣
Tim1:Epist 24ܕܐܝܟ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐܬܟܬܒ . 47 , 8ܐܬܬܥܒܪܘ |L 3Xb| ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ . 47 , 7 23ܘܐܬܟܬܒ ܟܡܐ ܕܡܨ ܝܐ ܒܬܘܪܨܐ .
Tim1:Epist 25ܡܣܒܐ ܕܚܬܐ ܕܐܢܬܬܐ . 7 , 5ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܒܣܝܠܝܘܣ 26ܗ̇ܘ ܡܛܠ . ܟ̣ܬܒ ܗ̣ܘ 24ܒܣܠܝܘܣ ܠܕܝܘܕܘܪܘܣ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist 28ܗ̇ܝ ܕܫܘܝܘܬ ܪܗܛܐ ܕܒܡܠܬܐ . 5 , 25ܐܡܪ̇ ܕܝܢ 29ܡܠܦܢܐ ܡܛܠ ܠܡܚܙܐ : ܘܒܐܒܐ 27ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist 31ܕܐܬܚܝܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܗܘ̣ܐ ܚܕ . ܡܫ . ܝܢ 32ܐܠܗܐ ܚܫܘܫܐ̣ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܡܫܚ ܇ 30ܘܬܘܒ ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܠܬܚܬ ܐܠܗܐ :
Tim1:Epist 38ܕܩ̇ܕܡ ܫܩܠܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܢ 39ܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܪܩܕܡ |ܩ ܡܛܠ ܆ ܐܡܪ ܝܢܢ ܠܘܬ ܗܕܐ 37ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ . 6 , 42ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆
Tim1:Epist 40ܥܫܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܐܒܗܝܢ̈ ܐܫܕܘ . 41ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܡܛܠ . 5 , 38ܐܠܐ 39ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܬܐܠܨ̇ ܬ ܕܐܡܪ̇ ܒܐܪܝܟܬܐ̈
Tim1:Epist 41ܦܘܪܫܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܟܠ . XܩXX ܡܛܠ ܓܝܪ 40ܕܐܣܝܐ ܒܠܚܘܕ . |ܩ 3 , 32 |L 281ܐܢ ܓܝܪ ܦܘܫܟܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist 4ܗܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܢ ܩܛܝܓܘܪܝܣ̈ ܐܬܦܫܟܬܘܢ . 4 , 16 5ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܢܐ ܓܘܢܐܝܬ 3ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܬܐܡܪܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ̣
Tim1:Epist 5ܘܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܆ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܟܪܡܐ . ܐܝܟ 6ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܆ ܗܐ ܓܝܪ ܙܡܫܬܐ̈ ܠܘ-- 4ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܚ̇Xܐ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܪܥܠܬ̈
Tim1:Epist 6ܠܐ ܡܕܪܫܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ 7ܐܬܩܪܒܘ . ܡܦܣܬ ܡܛܠ ܐ̇ܫܕ ܥܠ 5ܐܦܝ̈ ܫܘܦܪܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܘܕܗܘܢܐ̈ ܆ ܘܐܢ
Tim1:Epist : XXXܩ ܘܠܐ ܢܬܒܝܘܢ X XX . 2ܒܛܘXܐ̈ ܘܒܡܙܐ̈ : XܩXXܩ ܡܛܠ ܘܠܘܬܢ . ܐܠܐ ܟܬܒ̇ܬ 41ܡ̇ܢ ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܬ ܓܝܒ̇ܬ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ
Tim1:Epist : ܕܡܛܠ ¹9bܠܐ ܚ̇Xܐ ܣܟ . ܥܠܝ ܣܡ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܆ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܠܥܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܆ X ¹9ܘܠܗ̇ܝ ܕܥܠܬ̈
Tim1:Epist Xܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܕܗܘܐ̈ ܐܘ ܗ̇ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܠܐ ܠܘ
Tim1:Epist Xܕܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ . ܡܛܠܬܢ ܘܚܠܦܝܢ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠX ܡܛܠ X² . X ܝܕܝܝܢܢ ܝܕܝܝܢܢ : XܩX ܝXܝܝܢܢ XX ܠܨܠܝܒܐ : ܘܠܘ
Tim1:Epist Xܡܘܬܐ̈ . XX ܐܡ̇Xܢܐ : 1ܩXX ܐܡ̇X ܐܢܐ X²³ . XX ܚܝܙܝܢ ܡܛܠ XX² . XX ܡܠܐܟܐ : XXXX ܡܠܐܟܐ̈ XX² . X1ܢXX ܡܠܝܠܐ ·
Tim1:Epist |M725b|ܗܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܝܪܐ : ܕܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܩܕܡ ܟܘܟܒ ܡܛܠ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܓܝܪ ܘܛܘܪܐ̈ ܝܠܝܕ ܡܠܬܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܆
Tim1:Epist |X 179b|ܕܐܦܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ |ܩ |X177ܩܢܝ̣ܢ . 5 , 15ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡ̣ܢ²⁴³ ܨܒܝܢܐ ܘܚܐܪܘܬܐ . ܓܠܝܙܝܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ