simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܥܠ ܇ ܘܐܢ ܡܛܠ 6XX⁰ ܡ̇ܦܪܓܘܬܐ ܗ̇ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܗܢܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ XXܓܝܪ ܕܟܕ ܨܒ̣ܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ . ܡܛܠ Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܥܠܡܐ ܘܥܠܡܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ Xܢܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܘܟܕ ܛܒ ܡܛܠ ² ܟܦܢܘܬܗ ܐܟܠܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܐܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ³ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܟܢܐ ܐܫܬܡܫ ܗܘܝ ܡܛܠ ¹ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܠܬܐ ܠܡܐܡܪ : ܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ¹ܐܪܐ ܟܡܬܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܢܐܓܪܘܬܗ ܕܚܠܦܘܗܝ : ܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐܐܪܐ ܬܚܝܬ ܗ̣ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܚܟܡܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ XXܕܡܗܝܡܢܝܢ ܘܝܕܥܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܕܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܩܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡ ܓܝܪ ܙܕܩܐܝܬ ܡܛܠ ܒܝܫܬܢ̈ ܣܒܠܝܢܢ ܗܠܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܟܕ ܥܘܙܝܐ ܡ̇ܠܟܐ ܡܛܠ ܓܘܡܕܗ ܒܫܘܥܠܝܐ ܚܛ̣ܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ XXܕܐܕܡ ܐܒܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܢ ܠܒܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܚܪܝܢ ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ XXXX1
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܪܒܐ ܕܥܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܣܗܕܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܫܝܡܝܢ ܒܗ̇ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܣ̇ܪܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ