simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܛܠ - ܠܝܘܢ ܚܛܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܘܬܐ ܂ ܂ ܡܛܠ 7ܗܟܝܠ ܘܩܠܪܐ̈ ܟܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܝ · ܡܛܠ [ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ ]ܕܕܠܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܘܩܝܣ [ܐܝܕܐ ܃ ܡܛܠ [ܗܕܐ ܐܬܚܫܒ ܣܓܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ]ܕܗܫܐ ܦ[ܫܝܩ ܠܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܠܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ X ܕܝܘܡܬ̈ ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ X ܫܝܓܬܐ ܕܐܕܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘXܒXܢܗ XܦXܠXܢ ܂ ܡܛܠ XXܘܝX ܡܟXܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܘ̇ܝXܝܢ ܐXXܝܥX ܃ ܡܛܠ XXܠXܘܢ ܗܘ̇Xܝܗ̣ܘܢ Xܓܢܒܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܡܛܠ Xܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܬܘܒ ܂ ܡܛܠ Xܐܡ̣X ܆ ܕܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܡܛܠ Xܐܢ ܢܨܒܐ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘXܥܩܬܐ̈ ܘܕܬܚܬܐ ܂ ܡܛܠ Xܒܗܝܢ̈ ܣܓܐ ܐܘܠܨ̣ܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܪܝܣ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܀ ܡܛܠ XܓܡܘXܝܐ ܂ ܙ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܓܙܝܪܬܐ ܘܕܡܥܪܒܐ ܂ ܡܛܠ Xܕܗ̣ܘ ܥܒ̣ܪ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ ܃ ܡܛܠ Xܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܫܐ̣̈
Ps-Dion:ChronZuq Xܝܢ ܠX ܝXܝܒXܝ ܡܛܠ Xܝܘܡܐ ܩXܝܫX XܢܢXܒܫܒܐ
Ps-Dion:ChronZuq XXܓܠܐܝܬ ܐܬܝܥܫ̣X ܂ ܡܛܠ XܟX ܦܘܩXܢܐ ܪܒܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܩܠܐ ܕܟܠXܐ ܂ ܡܛܠ Xܠܚܘܪܒܐ ܬܗܘܐ ܟܠX
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܡܛܠ Xܠܝܢ ܐܘܠܝܢXܐ̈ ܕܐܬܘ