simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܬܫܥܝܬܐ̣ ܂ 0ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܕܥ ܦܬܓܡܝܗ̇̈ ܕܢܒܝܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܙܝܥ ܠܗܘܢ 11ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܝܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܚܪܢܐ̈ ܫܒܩܘ 1ܡܛܪܬܗܘܢ̣ ܡܛܠ ܕܡܛܪܐ ܢܚ̇ܬ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܒܝܘܢܝܐ̣̈ ܂ 2 ܡܛܠ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܣܓܝܐܬܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܫ̣ܪܐ 2ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܝ ܕܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ̤ ܗܘܢܝܐ̈ 2ܕܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܢ̣ܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܡܠܠܘ 3ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܘܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܗ̇ [ܣܕܩܐ ]ܠܘ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬ ܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܛܝܝܐ̣̈ · X ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ ܩܫܝܬܐ ܗ̣ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܐ ܂ X ܡܛܠ ܕܡܙܠܗܙܐ ܗܘ̣ܬ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܦܩܚ ܂ X ܡܛܠ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘ ܠܡܫܡܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ XX ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܐܢܘܢ ܕܠܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ̣ XX ܡܛܠ ܕܚ̇ܠ̣ܦ ܠܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܘܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫXܝܬܗܘܢ ܗ̇X XXXܝXܦXܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܝ · ܡܛܠ [ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ ]ܕܕܠܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡ ܐ ܀ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܡ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܪܥܐ ܀ ܡܛܠ ܕܚܘܝܢܢ ܥܠ ܟܗܝܢܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܝ̈ ܒܗ̇ ܀ ܡܛܠ ܕܨܒ̇ܝܢܢ Xܢܘܕܥ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܪܝܣ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܀ ܡܛܠ XܓܡܘXܝܐ ܂ ܙ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܠܢܝܩܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܒܬܪ