simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܐܒܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܪܣܝ ܥܠ
P:Isa [AB] ܐܡܝܢ . ܡܛܠ ܕܥܒܕܬ ܩܪܝܬܐ ܠܝܓܪܐ
P:Isa [AB] ܐܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܐܣܘܛܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܘܪܐ̈ ܐܬܡܠܝܘ
P:Isa [AB] ܐܣܬܬܪܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܐܪܓܙܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܚܡܬ ܪܘܓܙܗ
P:Isa [AB] ܐܬܩܪܝܬ . ܡܛܠ ܫܡܝ ܐܘܪܟ ܪܘܓܙܝ
P:Isa [AB] ܒܐܙ . ܡܛܠ ܕܥܕܠܐ ܢܕܥ ܛܠܝܐ
P:Isa [AB] ܒܗ . ܡܛܠ ܕܡܛܝܒ ܡܢ ܩܕܡ
P:Isa [AB] ܒܗ̇ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܝܢܐ
P:Isa [AB] ܒܙܕܝܩܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܓܡܘܪܝܐ ܘܦܣܝܩܬܐ̈ ܥܒܕ
P:Isa [AB] ܒܙܕܝܩܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ
P:Isa [AB] ܒܙܬܐ . ܡܛܠ ܕܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܗܘܢ :
P:Isa [AB] ܒܛܠܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܡܠܝ ܚܨܝ
P:Isa [AB] ܒܟܝ . ܡܛܠ ܕܛܘܪܐ̈ ܢܬܡܟܟܘܢ :
P:Isa [AB] ܒܦܘܪܩܢܗ . ܡܛܠ ܕܬܬܢܝܚ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ
P:Isa [AB] ܓܘܒܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܕܐܘܦܝܪ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܫܡܝܐ ܐܪܓܙ
P:Isa [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ : ܗܟܢܐ
P:Isa [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܥܒܕܝ ܝܥܩܘܒ :