simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܠܡܚܡܣܢܘ ܒܟ . ܡܛܠ ܕܐܗܦܟܬ ܐܦܝܟ̈ ܡܢܢ
P:Isa [AB] ܢܫܡܥ . ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܡܛܢܦܢ̈ ܒܕܡܐ
P:Isa [AB] ܬܬܒܥܠ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܒܥܠ ܓܕܘܕܐ
P:Isa [AB] ܡܩܕܡܐ ܠܘܬܟ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܝܢܝܟ̈ ܥܠ
P:Isa [AB] ܢܬܩܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܐܢܬܬܐ ܫܒܝܩܬܐ
P:Isa [AB] ܬܙܘܥܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܥܡܪܐ ܘܐܝܟ
P:Isa [AB] ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܪܡܝܢ ܫܡܝܐ
P:Isa [AB] ܠܢ ܫܠܡܐ : ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܢ̈
P:Isa [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܢܐ ܚܫܝܒ
P:Isa [AB] ܬܪܥܝܬܟܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܢܚܬ ܡܛܪܐ
P:Isa [AB] ܢܦܫܝ ܒܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܠܒܫܢܝ ܠܒܘܫܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
P:Isa [AB] ܠܡܪܚܦܘ ܥܠܝܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܢܐ
P:Isa [AB] ܘܢܒܗܬ ܫܡܫܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܠܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ
P:Isa [AB] ܣܓܝܐܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ : ܕܗܐ
P:Isa [AB] ܕܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܒܚܝܠܐ ܕܐܝܕܝ
P:Isa [AB] ܒܗܬܝ ܨܝܕܢ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܝܡܐ ܘܥܘܫܢܗ
P:Isa [AB] ܕܒܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬܘܢ ܕܐܩܝܡܢ ܩܝܡܐ
P:Isa [AB] . ܘܠܐ ܬܬܪܗܒ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܟ
P:Isa [AB] ܥܡܟ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ
P:Isa [AB] ܬܘܩܕܟ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ