simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܐ ¹ܩܒܝ̇ܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ . -ܝܕܝܗ-X ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ . ܡܛܠ X XX X
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܫܬ ܆ ܡܛܠ X ܕܥܫ̣ܢ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܝܢ ܒܚܪܝܝܘܬܗ ܕܣܒܐ ܡܛܠ X ܡܘܟܟܗ .
JnEph:ActsEastSaints ܒܝܬ ܡܪܝ ܡXܐ²̈̈ ܡܛܠ Xܘܟܝܠ ⁴ܕܒܡܫܠܡܢܘܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟܬܐ ܡܦܪܫܬܐ . ܡܛܠ ¹¹ܕܠܐ ܢܬܠܘܢ ܐܬܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܡܚܬܢܐ ܒܐܣܬܐ ܇ ܡܛܠ ܐܚܝܐ̈ ܐܟܣܢܝܐ̈ X
JnEph:ActsEastSaints ܡܬܒܥܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ⁵ܒܗܢܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ ܕܡܫܬܥܒܕ ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܕܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܬ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܥ̣ܒܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐ̇ܩܘܡ ܠܬܫܡܫܬܐ ܆ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܫ̇ܘܘ
JnEph:ActsEastSaints ܒܐܣܛܘܡܟܝ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܫܒܘܩ ܠܝ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܠܐ ܠܡ ܡܛܠ ܐܦܘܩܪܝܣܝܣ ܕܝܠܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܆ ܡܛܠ ܐܫ ܒܪ ܐܢܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬܗܘܢ̈ ܘ̈ ܨܠܘܬܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܬܘܒ ܠܝܡ ܡܛܠ ܒܙܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܢܩܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܆ ܐܦX ܡܛܠ ܓܘܒܐ ܚܕ ܪܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ X X ܡܛܠ ܓܢܝܚܘܬܘ̇ ܘܪܒܘܬܗ̇ X
JnEph:ActsEastSaints X X ܐܘ ܡܛܠ ܓܢܣܐ ܇ ܐܘ