simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܗܢ̣ܢ̈ ²ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦX ܩܕܡ ܝܘܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܬܝX ¹ܠܡܥܡܪ . ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ ܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܒܫܠ̣ܝܐ ܐ̇ܬܒ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܣܦ̇ܩ
JnEph:ActsEastSaints ܢܐܙܠ ܐܐܒܕܢܐ . ܡܛܠ ⁵ܕܒܝܕ ܗܢܐ ܨܒ̇ܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܘܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ̣ ܘܡ̇ܩܒܠ
JnEph:ActsEastSaints ܥܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܚܕ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡ̇ܨܥܪ ܐܢܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܠܝܨ ܐܢܬ
JnEph:ActsEastSaints : ܒܕ . ܡܛܠ ܕܣܝܥܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܪܒܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܝܠ ܒܟܘܪܚܘܘܝ̈ . ܡܛܠ ܕܣܓ̇ܝ ܡܬܐܠܝܨ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܒܢܦܫܗ . ܡܛܠ ܕܨܒܝܢܢX ܬܚܝܬ ܛܥܝܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܣܩ ܒܫܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܢ ܒܗܕܐ ܚܕܝܢܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܢܙܝܪܘܬܘ ܓ̣ܪܥܘ . ܡܛܠ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܐܒ̣ܝܠܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܕܐ ܓܕܫܬܟ . ܡܛܠ ܕܢ : ܣܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕ ܓܢܣܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܝܢ ܕܐܝܬܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܘܝ . ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܠܘ ܒܠܝܚܘܪ
JnEph:ActsEastSaints ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܟ̣ܚ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܕܩܕܝܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܟܠ ܕܒܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܥܘܬܪܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ