simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܗܘܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܡܐ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܚܛܗ ܢܣܝܒܐ ܡܛܠ ܕܚܬܝ ܗ̣ܝ ܒܪܬ ܐܒܝ ܘܠܐ ܒܪܬ ܐܡܝ . ܚܬܗ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܒܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܢܫܠܐ ܡ̣ܢ ܝXX . ¹ܒܥܘܬܐ . ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܠܡܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܛܠ ܣܪܐ̣ . ܕܕܠܡܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܡ̣ܢ ܒܟܝܐ . ܓܠܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܐܒܪܗܡ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܡܬܚܬܢܝܢ ܠܗ . ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܢܘܕ ܕܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܥܕܢ . ܦܪܫ ܗܘܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܚܘܗܝ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܡܠܝ ܝX ܗܘ̣ܐ ܐܪܩܝܥܐ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܩܝܥܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܗܕܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܘ ܚܛܗ ܢܣܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܗܪܢ ܒܪ ܬܪܚ . ܕܐܚܪܬܐ ܒܪܬ X ܡܛܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܒܐ . ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܗܘܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܡܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܢܟܦ ܗܘܐ . X ܘܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܗܒܗ̇ . ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܐܟܘܬܗ ܡܛܠ . ܥܠ ܢܦܫܗ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ . ܒܫܡ ܢܦܫܗ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܐܡܪܗ̇ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܕܥܬ ܕܨܒܝܢ ܡܪܝܐ ܗܘܐ ܕܬܐܙܠ ܀ ܐܙܠܬ ܕܝܢ ܘܗܘܬ ܠܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܐܬ̇ܐ ܕܫܐܠ ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܗ̣ . ܕܚܠܬ ܕܬܐܡܪ ܕܠܐ ܐܙܠܐ ܐܢܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܣܝܓܝ̈ ܬܘܪܥܬܗܘܢ̣̈ . ܬܘܪܥܬܗ̇̈ ܕܡܨܪܝܢ ܡܛܠ . ܩܡܘ ܡܚܝܢ ܥܡ ܡܘܫܐ ܠܗ ܠܥܡܗܘܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܪܐ ܒܡܐܐ ܫܢܝܢ̣̈ . ܒܨܪ ܡܛܠ . ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚܛܘ ܠܡܢܐ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܢܛܘܪܗ . ܕܡܢܐ ܥܒܕܬ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܫ̇ܐܠ ܠܟ . ܡܛܠ ܠܗ ܕܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ . ܐܢ ܓܝܪ ܝXX ܝX ܕܐܝܟܘ ܗܒܝܠ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ .
Eph:ComGen&Exd ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ ܀ ܗܢܐ ܠܡ ܙܒܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܬܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܓܪܡܝ̈ ܘܒܣܪܐ ܡ̣ܢ ܒܣܪܝ . ܗܕܐ ܠܡ ܬܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܗܘ̣ܐ ܓܘܚܟܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܘܐܚܘܬܗ̈ ܒܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܡܛܠ ܢܘܪܐ ܕܦܪܫܬ ܒܡܚܬܗ̇ ܒܝܬ ܩܘܪܒܢܐ̈ . ܘܐܬܟܡܪ ܐܦܘܗܝ̣̈ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܓܙܪ ܘܐܡ̣ܪ . ܒܟܐܒܐ̈ ܠܡ ܬܐܟܠܝܗ̇ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܡܛܠ ܐܡܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܠܘܛܬܐ ܕܩܒܠܬ X XXX . X ܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd X ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܐܪܥܐ ܐܬܒܪܟܘ ܗܘܘ̣ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܢܐ ܒܝܬ ܡܛܠ ܒܢܘܢܝ̈ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ . ܘܒܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܪܚܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܟܝܬ ܕܣܗܪܐ ܒܪ ܚܡܫܬܥܣܪ ܗܘ̣ܐ . ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܒܪ ܚܕ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܗܘܘܢ ܢܗܝܪܐ̈ ܒܫܡܝܐ . ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܬܘܩܢܐ ܒܠܐ XX ܬܘܩܢܐ ܠܐ ܦܗ̇ܐ . ܘܡܕܡ ܒܠܐ ܡܕܡ ܠܐ ܙܐ̇ܥ . ܡܛܠ ܐܬܢܛܪܘ ܀ ܝ0 ܠܐ ܕܝܢ ܦܗ̇ܝܢ ܡܝܐ̈ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪܩܝܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦ ܒܐܝܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܐܬܝܒܠ ܨܝܕ ܐܕܡ ܚܛܗܐ ܀ ܓܙܪ ܟܝܬ ܥܠ ܚܘܐ ܡܛܠ . ܘܕܒܝܬ ܐܕܡ ܠܐ ܒܥܘ . ܐܬܐ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܨܝܕ ܚܘܐ ܐܬܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܡܛܪܐ . ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܣ̣ܠܩ ܡܒܘܥܐ ܡܛܠ ܐܦ ܐܝܠܢܐ̈ ܘܥܣܒܐ̈ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܥܡܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝܘ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܩܕܡܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܠܝܬܝܗ̇ . ܥܡ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܐܬܒܪܝܬ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܘ ܡܒܚܪ ܒܚܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܕܐܓܪܐ ܗ̣ܘ ܠܒܘܚܪܢܗ ܠܡܬܠ ܡܛܠ ܘܢܬܒܚܪܘܢ ܒܗܘܢ ܀ ܨܝܕ X ܐܒܪܗܡ ܓܝܪ ܠܐ ܐܬܕܣܩܠܘ .