simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd X ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܐܪܥܐ ܐܬܒܪܟܘ ܗܘܘ̣ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܢܐ ܒܝܬ ܡܛܠ ܒܢܘܢܝ̈ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ . ܘܒܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܪܚܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd X ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗ ܒܚܘܪܝܒ ܠܐܢܬܬܗ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢ ܒܝܕ ܚܕ ܡ̣ܢ X XXX X ܒܢܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܐܬܓܙܪ ܗܘܐ .
Eph:ComGen&Exd X ܗܕܐ ܠܐ ܩܛܠܬܟ ܒܡܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ̣ . ܕܐܚܘܝܟ ܚܝܠܝ ܒܝܕ ܡܛܠ ܥܡܗ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܒܚܪܝܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd X ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܕܐܬ̣ܐ ܗܘܐ . ܘܡܛܠ ܐܒܘܗܘܢ ܕܐܬܐܠܨ ܗܘܐ̣ . ܡܛܠ . ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܚܘܝܟܘܢ ܡܕܡ ܕܓܪܫ ܠܟܘܢ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ .
Eph:ComGen&Exd XX ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ . ܐܠܐ ܡܝܐ̈ ܠܡܥܠܘ ܡܛܠ ܀ ܐܦܢ XX . X ¹ܓܝܪ ܟܠ ܡܐܟܠܝܢ ܠܗ ܘܠܕܥܡܗ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܠܡܥܠܘ .
Eph:ComGen&Exd X¹ . ¹ ܕܠܡܪܗ̇ ܗ̣ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܢܛܝܪܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܡܛܠ ܐܬܢܣܝܘ ܘܐܫܬܦܠܘ̣ . ܐܠܐ ܠܝܬ ܕܐܬܡܨܝ ܠܡܣܒܗ̇ ܡܢܗܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ³⁰ ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܒܪܟܗ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܘܟܠ ܡܛܠ ܣ̇ܠܩ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܠܡܫܩܝܘ ܟܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܐ̇ܬܗ ܀ [11]ܒܬܪ ܕܩܒܠ ܩܐܝܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܘܐܬܬܘܣܦܬ ܠܗ X ܡܛܠ ܐܬܚܬܢܘ ܠܗ . ܡܛܠ ܚܣܕܗ ܘܙܘܥܗ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܚܘ ܠܡܩܛܠܗ
Eph:ComGen&Exd ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܀ [2]ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܠܢܛܪܝ̈ ܦܘܩܕܢܝ̈ . ܐܝܟ ܝX X· ܗܕܐ ܕܥܒܕܬ ܠ̣ܟ ܘܠܥܡܟ .
Eph:ComGen&Exd ܐܚܘܗ̇ . ܒܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܕܪܘܓܙܐ . ܕܥܠ ܣܕܘܡ ܘܥܠ ܚܒܪܬܗ̇̈ ܡܛܠ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܝܘܗ̇ ܒܡܘܠܟܢܐ ܕܒܪܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܗ̇ . ܬܬܥܝܩ ܠܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܐܠܗܐ . ܕܫܪܐ ܒܢܘܪܐ ܕܒܣܢܝܐ ܡܬܓܘܙܠܐ . ܫܪܝ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܛܠ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠܩܝܢ . ܘܬܢܢ ܝX . 80
Eph:ComGen&Exd ܐܠܗܐ ܕܠܘܐ ܠܗ̣ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܣܒ ܠܨܦܘܪܐ ܒܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܠܡܘܕܝܘ ܒܗ ܀ [8]ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܘܫܪܪܗ . ܘܝܬܝܪ
Eph:ComGen&Exd ܐܠܗܐ ܬܩܝܦܐ ܕܗܘܐ ܥܡ ܝܥܩܘܒ . ܘܡܛܠ ܫܡ ܪܥܝܐ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ X ܕܪܥܐ̈ ܕܐܝܕܘܗܝ̈ . ܡ̣ܢ ܝܕ ܠܡ ܬܩܝܦܐ ܕܝܥܩܘܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܐܢܫܝ̈ ܐܬܪܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܠܡ X ܡܬܥܒܕ ܗܟܢ ܒܐܬܪܢ . ܠܡܬܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܢܐ ܒܫܒܥ ܫܢܝܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܀ [3]ܐܚܕ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܐܢܬܬܐ . ܗܪܟܐ ܦܝܢܚܣ ܒܬܪ ܠܘܛܬܐ̣ . ܠܗ ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܩܛܠ ܡܛܠ ܕܠܘܝ . ܘܕܐܫܬܘܬܦ ܠܗ ܠܘܝ ܠܫܡܥܘܢ ܝX ܠܡܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܐܢܬܬܐ ܥܡܗ̇ XX ¹ 0ܕܝܠܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ . ܐܦܢ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܐ ܦܠܓ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ . ܗܪܟܐ ܦܝܢܚܣ ܒܬܪ ܠܘܛܬܐ̣ . ܠܗ ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܩܛܠ
Eph:ComGen&Exd ܐܬܘܬܗܘܢ̈ X· ܡ̣ܢ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܒܨܪ ܡܢܗܘܢ ܀ [11] X· ܡܛܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܓܪ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܚܝܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܒܘܚܪܢܗ̇ܐܬܬܣܝܡ ܗܘ̣ܐ̣ . ܘܗܘܬ X ܩܝܡܬܐ ܕܡܠܚܐ . ܘܥܦܬܗ ܡܛܠ ܘܢܘܪܐ ܥܠ ܣܕܘܡ ܀ ܐܢܬܬܗ ܕܝܢ ܫܛܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܡܠܐ ܫܥܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܘܝܐܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܡܢܗ̇ ܝܗܒܬܗ̇ · ܠܟ . ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܡܛܠ . ܚܠܦ ܓܝܪ ܕܬܣܒܪܢܝ ܗܓܪ ܕܐܫܬܡܥܬ ܒܥܘܬܝ ܘܒܛܢܬ .
Eph:ComGen&Exd ܒܘܪܟܬ ܝܠܕܐ ܕܥܡ ܟܘܠ ܚܝܘܢ̈ ܩܒܠܬ ܗܘܬ . ܐܠܐ ܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܘܒܚܒܠܐ̈ ܬܐܠܕܝܢ ܒܢܝܐ̈ . ܐܦܢ ܟܝܬ ܝܠܕܐ ܗܘܬ