simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ
P:Gal-Eph [AB] ܕܢܓܙܘܪ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܕܓܠܐ̈
P:ApocBar [AB] ܕܢܚܛܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ
P:Luke [AB] ܕܣܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܆
P:Cor [AB] ܗܢܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܠܗܫܐ . ܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ
P:Num [AB] ܠܘܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܟܠ
P:Rom [AB] ܠܘܬܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ
P:Acts [AB] ܠܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ
P:Ps [AB] ܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ
P:ProvQohSong [AB] ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ
Nars:SancChurch ܀ 32 ܡܛܠ ܥܕܬܗ ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ
MartStPhokSinop 2 1 . ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ
BarEbr:CandSanc . X⁸ܥܠܝܗ̇ . ܡܛܠ ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ
JnDalya:Epist ܠܐ ܐ̇ܫܬܘܐ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ
JnSol:OntheSoul ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ
PersMartKgYaz1 ܘܙܟܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܫܛܪܐ ܕܐܪܥܐ ܙܒܝܢܬܐ44
SevAnt:CathHom ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ
JnDalya:Epist ܠܐ ܐܿܫܬܘܐ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܢܓܡܘܪ ܒܛܢܗ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܘ ܗ̣ܘ