simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܓܘܗ ܕܠܒܟ ܡܠܐ ܢܟܠܐ . ܒܪܝ ܐܢ ܡܛܠ . ܕܠܡܐ ܢܣܓܐ ܡܪܝܐ ܐܣܘܪܝܟ̈ . ܘܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ ܢܪܡܝܟ .
P:Gal-Eph [AB] ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܕܥܠܘ ܥܠܝܢ ܇ ܕܢܓܫܘܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܡܛܠ ܐܢܐ . ܐܦ ܛܛܘܣ ܕܥܡܝ ܕܐܪܡܝܐ ܗܘܐ ܆ ܠܐ ܐܬܐܢܣ ܕܢܓܙܘܪ .
P:ApocBar [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܗܢܘܢ ܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܘܥܨܝܢ ܠܡܠܟܝܗܘܢ̈ ܕܢܚܛܘܢ .
P:Luke [AB] ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܆ ܕܢܟܬܒܘܢ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ : ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ .
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܥܠܡܐ ܒܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܨܒܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
P:Phil-Phlm [AB] ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܗܘ ܡܢ ܕܫܪܝ ܒܟܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܇ ܗܘ ܡܛܠ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
P:Num [AB] ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܟܠ ܒܘܟܪܐ : ܒܝܘܡܐ ܕܩܛܠܬ ܟܠܗܘܢ ܒܘܟܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܦܬܚ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܗܘܘܢ ܠܝ ܠܘܝܐ̈ .
P:Rom [AB] ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܟܘܢ ܁ ܘܐܬܠ ܠܟܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܡܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܬܬܦܬܚ ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ .
P:Acts [AB] ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ . ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܣܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܝܫܘܥ .
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܚܛܝܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܫܠܡ . ܠܐ ܗܟܢܐ ܪܫܝܥܐ̈ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܘܪܐ ܕܕܪܝܐ ܪܘܚܐ .
Nars:SancChurch ܥܕܬܗ ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ ܒܪ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܡܘܬܗ ܪܚܡܬܗ ܥܕܬܐ ܘܠܗ ܡܛܠ ܕܬܠܐ ܒܩܝܣܐ : ܐܠܐ ܥܕܬܐ ܕܪܡ ܗ݇ܘ ܫܪܒܗ̇ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ ܀ 32
BarEbr:CandSanc ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܠܘܬ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܕܐ . Xܐܝܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ X ܐܠ̣ܨܬ̇ ܕܩܦܐܠܐܐẌ ³ܡܕܡ XX 198 . ܡ . X⁸ܥܠܝܗ̇ .
JnSol:OntheSoul ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܐ ܐܠܗܐ ܕܢܕܪܫ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܚܟܡܬܗ ܡܛܠ ܐ̇ܡܪ . ܐܢܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ .
PersMartKgYaz1 ܕܐܫܛܪܐ ܕܐܪܥܐ ܙܒܝܢܬܐ44 ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܡܛܠ ܠܟ ܐܫܛܪܐ ܘܫܢܐ . ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ ܘܙܟܐ ܐܢܬ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܡܬܚܕ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܛܐܪܐܟܘܣX XX XX ܡܛܠ ܡܣܬ̣ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ .
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗܿܘ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܝܼܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܡܢܝ ܒܥܪܦܠܝ̈ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܟ ܬܬܚܿܦܐ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐܿܫܬܘܐ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܢܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܪܟܒ ܝܬܗ ܒܟܪܣܐ : ܕܢܚܬ ܪܘܚܐ ܘܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܘܟܢ ܡܛܠ : X 1ܡ̇ܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܠܨܬ ⁵⁰ܕܪܘܚܐ ܢܐܬܐ ܘܢܓܡܘܪ ܒܛܢܗ .
P:Tob [AB] ܕܝܬܡܐ ܐܫܬܒܩܬ ܡܢ ܐܒܐ ܕܝܠܝ . ܘܟܕ ܗܘܝܬ ܓܒܪܐ : ܢܣܒܬ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܠܗܢܘܢ ܕܙܕܩ : ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܬܢܝ ܕܒܘܪܐ ܐܡܐ ܕܐܒܝ .
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
SynOr ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ ܪܚܝܩܝܢ ܆ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬܢ̈ ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ .