simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܐܠܗܢ ܛܒܐ ܇ ܕܒܚܪܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢ̇ܓܙܪ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ :
Eph:madLuqHeres ܠܚܡܗ X ܘܡܛܠ ܟܣܗ ܥܝܢܐ̈ ܕܒ̣ܪܐ ܡܛܠ ܣܩ̣ܪܘܗܝ̈ ܘܡܛܘܠ ܡܛܠ ܒܗܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ܬܘܒ ܡܬܗܝܡܢ ܥܠ ܟܠ ܕܡ̣ܠܟ X 2ܦܘܡܐ ܕܝܗ̣ܒ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܝܬ ܬܠܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܬ̇ܒܥ ܡܢܝܢܐ ܠܚܒܪܗ . ܕܘܪܓܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢܐ ܚܕ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܬܪܝܢ̈ . ܘܗ̇ܘ ܕܡܢܐ ܬܪܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܫܡܗ . ܡܬܝܕܥܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܐܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆ ܡܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܓܠܝܐ̈ ܕܡܢ ܪܕܘܦܐ̈ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܢܦܫܢ ܠܗܘܢ ܡܫܠܡܝܢ ܗ̣ܘܝܢ
BarEbr:CandSanc ܡܕܡ ܡ̣̇ܥܒܕ . ܒܥܠܬ ²ܠܐ ܡܬܡ̣̇ܨܝܢܘܬ ܒܠܥܕ ܡܢܬܥܢܐ . ܡܛܠ ¹ܨܒܝܢܐܝܬ ܡ̣̇ܥܒܕ ܝܕܝ̣ܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡ̣̇ܥܒܕ
SevAnt:LuqGramm ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܒܩܘ ܚܕܝܘܬܐ ܟܪ ܂ ܛܒ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܠܝܚܬܐ ܡܛܠ ܇ ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܒܝܕ X ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܀ ܘܟXX ܝXX ܂
P:2Chr [AB] ܕܫܡܝܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ ܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܠܗ . ܘܡܢܐ ܚܫܝܒ ܐܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ܘܡܢܘ ܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܠܡܒܢܐ ܠܗ ܒܝܬܐ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܕܐܢܫܐ̈ : 70ܘܫܡܝܢܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘܐ ܥܘܡܪܐ ܠܐܠܗ ܡܛܠ : ܘܫܡ ܫܘܠܛܢܗ ܩ̇ܥܐ ܘܡ̣̇ܟܪܙ ܕܐܠܗܝܐ ܗ̣ܘ . ܐܪܥܢܝܐ ܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐ̇ܡܪܬ ܣܓܝܐܘܬ ܣ̣ܕܩܐ̈ . ܡܛܠ ܚܕܢܐܝܬ : ¹ ܐܠܐ ܣܓܝܐܢܐܝܬ̇ ²ܚܙܐܘܟ ܡܝܐ̈ ܘܕ̣ܚܠܘ ܆
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܐܘܪܚܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܨܠܚܐ : ܘܟܗܝܢܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܩܪܐ̈ . ܡܛܠ ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܕܐܕܘܢ ܥܡܟ : ܒܪܡ ܕܝܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ :
PhiloxMab:Disc ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܚܪ ܒܥܘܕܪܢܢ ܕܝܠܢ ܆ ܕܠܐ ܒܠܥܕܝܢ ܢܬܓܡܪܘܢ . ܡܛܠ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܝܬܘ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܘܠܐ ܢܣܒܘ ܡܘܠܟܢܝܗܘܢ̈
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܩܬܐܪܘ̈ . ⁶ ܗܠܝܢ ܕܡܫܡܗܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܡܬܢܛܪ ܠܗ ܠܡܝܛܪܘܦܠܝܛܝܣ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܗ . ܚ .
Basil:SyrHex X ܬܩܢ ܣܝX ܒܗܝܢ ܒܝܢX ܓܒܐ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ⁴⁷ܐܘܪܟܐ ܠܩܕܠܗ ܡܛܠ . ܢܚܘܪ ܗܟܝܠ ܒܗ̇⁴⁰ܒܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܫܡܗܐ̈ ܬܘܒ ܕܗܪܣܝܘܛܐ̈ ܘܕܗܪܛܝܩܐ̈ X⁵ ܐܠܨܐܝܬ ܆ ܘ̇ܠܐ ܡܛܠ ⁵⁵ܩܬܘܠܝܩܐ ܡܬܦܫܩܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܩܪܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ . ⁵⁶ ܘܐܦ
ZachSch:ActsSev ܡܢܐ ܡܬܬܗܐ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܖܢܐ̈ ܢܬܩܪܒ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܐܫܬܘܝ ܘܐܬܟܫܦ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܗܕܐ
BarEbr:CandSanc ܦܚܡܗܘܢ ܕܚܛܗܐ̈ ܘܙܕܝܩܘܬܐ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܢܗܘܢ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܚܡܫܐ ܀ ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ
Elia:epLeonḤar ܦܝܣܟ ܡܫܡܠܝܐ : ܪܓܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܡܥܩܒܢܝܬܐ ܆ ܠܘܬ ܡܛܠ ܐܠܐ ܣܒܥܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܛܝܒ ܐܢܐ ܠܡܟܬܒ ܣܓܝܐܝܬ
PhiloxMab:Disc ܕܗܢܘ ܥܝܕܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܠܝܢ ܚܪܥܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܆ ܡܛܠ ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܆ ܕܚܪܥܘܬܐ ܘܕܨܢܝܥܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ .
P:Num [AB] ܗܕܐ ܐܢܬ ܘܟܠܗ̇ ܟܢܘܫܬܟ : ܐܬܘܥܕܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܚܪ . ܡܛܠ ܐܚܝܟ̈ ܒܢܝ̈ ܠܘܝ ܥܡܟ : ܐܠܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܟܗܢܘܬܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܣܓܝX X ܠܗ ܦܪܝܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ . ܡܠܐ ܓܝܪ ܢܗܪܐ ܥܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܡܛܠ ܒܒܣܪܐ ܕܫܒܪܐ̈ . ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܒܚܝܠ ܗܕܐ ܐܫܟܚ ܗܘ̣ܐ .