simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܐܓܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܐܝ ܘܟܦܢ ܘܨܗܝ ܘܐܣ̇ܬܪܕ ܘܕܡ̇ܥ ܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܛܠ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܕܕܝܠܝܬܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܠܚܕ ܐܢܫ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܡܚܫܒܬܐ ܕܥ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܠܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܟ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܡܟ ܒܫܘܘܫܛܐ ܘܒܬܪܒܝܬܐ ܕܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܠܢܐ ܗܘܐ ܕܡܚܝܠܘܬܢ ܢܛܥܢ . ܘܟܕ ܡܛܠ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܛܪ ܘܚܫ ܐܢܫܝܬܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܬܐܘܪܝܐ ܘܥܣܩܝ̈ ܠܡܬܡܠܠܘ ܡܣܬܒܪܝܢ ܡܛܠ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܬܟܣܣܘ ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܘܐܝܟ ܕܝܠܗ ܚܫܝܒ . ܚܕ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܘܡܠܬܐ ܡܛܠ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܘ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܫܐܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܬ ܕܢܐܡܪ ܡܪܢܐܝܬ ܕܝܠܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܕܛܠܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ . ܐܦ ܗܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ ܐܟܘܬܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܝܠܦܢܢ ܕܟܬܒ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܢܨܚ ܒܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܠܐ ܡܛܠ . ܡܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܫܡܗܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܐܘܓܪܝܣ ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܣ̇ܓܝ ܐܣܬܦܩ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܒܚܕ ܡܢ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܕܢܐܡܪ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܠܕܬ ܡܛܠ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܝܩܕ ܣܢܝܐ ܘܛܒܝܥ ܬܪܥܐ ܡܓܫܡܐ ܢܦܩ ܡܪܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܟܘܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܛܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܘܬܬܐ . ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܝܕܥܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܚܘܒܟ ܡܠܟܝܢ ܚܢܢ ܕܠܨܢܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܕܐܘܡܢܘܬܟ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܛܪܘܐܘܣ̈ ܘܕܪܕܢܐܘ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܪܢܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܛܠ ܕܢܣܘܩܢ̈ ܐܐܪ ܘܚܝܐ̈ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܚܝܢ̈ ܘܡܬܬܪܣܝܢ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܛܐ̈ ܡܬܥܬܕܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܕܒܗ ܟܕ ܨܒܐ ܩܒܠ ܚܫܐ .