simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܗ ܘܗܘ ܒܐܒܐ ܡܛܠ . . .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܫܩ̇ܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܠܝܚܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ ܡܛܠ ܐܓܪܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܘܥܡܝܩܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܡܪܢܢ ܗ̇ܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܘܠܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܠܐ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܫܡܗܐ̈ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܡܪ . ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܠܨ ܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܘܟܦܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܠܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ