simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf X ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܪܕܘܦܐ̈ ܕܝܠܗ Xܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܫ̣ܟܚܢ ܕܢܦܪܫܢܝܗܝ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ X ܝ XX ܝX ܗܫܐ
Sahd:BookPerf X ܕܕܩܛܝܪܢܐ̈ ܗ̣ܝ ܘܒܩܛܝܪܐ ܡ̇ܬܕܒܪܐ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܛܠ ܐܓܪܐ . ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܩܢܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܥܠ .
Sahd:BookPerf X ܕܗܕܡܐ ܕܦܓܪܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܢ ܒܣܪܗ ܚܢܢ̣ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ܡܛܠ . ܟܠ ܥܡܝܕܐ ܡܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܒ̣ܝܫ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ .
Sahd:BookPerf X ܕܠܒܝܟܘܢ̣̈ ܡܠ̣ܝܢ ܚܫܐ̈ ܕܥܘ̣ܠܐ . ܘܪܥܝܢܝܟܘܢ̣̈ ܡܛܠ ܥܝܢܝ̈ ܡܢܟܘܢ . ܘܐܢ ܬ̇ܣܓܘܢ ܨܠܘܬܐ̣ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ .
Sahd:BookPerf X ܢܨܚܢܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܢ̇ܬܛܫܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܘܡܩܐ ܕܡܘܟܟܐ̣ ܡܛܠ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܡ̇ܘܬܐ . ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܢ̇ܬܚܦܛ ܥܠܡܐ ܠܐܝܩܪܗܘܢ
Sahd:BookPerf XX ܕܒܠܚܡܐ ܣܒܥܐܝܬ ܡܬܬܪܣܝܢ ܆ ܫܡ̣ܝܢ ܒܣܪܗܘܢ ܘܡܬܢܒܪܫ ܡܛܠ ܓܠ̣ܝܙܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ : ܐܠܐ
Sahd:BookPerf XX ܕܝܨܪܐ ܕܠܒܗ ܡܨܛܠܝܢܐ ܢܩ̣ܐ ܗ̣ܘ ܠܒ̣ܝܫܬܐ ܡܢ ܡܛܠ . [X1]ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ̣ ܥܠ ܪܚܡ̣ܐ̈ ܕܬܝܒܘܬܐ ܣܢ̣ܝܩ .
Sahd:BookPerf XX ܨܥܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܨܥܪܟ ܇ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ̣ ܕܫܡܪܝܐ ܡܛܠ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡ̇ܬܢܟܦ ܐܢܬ ܘܒ̇ܗܬ . ܕܥܠ ܐܚܘܟ ܐܝܩܐ ܬ̇ܪܓܙ
Sahd:BookPerf Xܝ ܠܐ ܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܕܪܦܝܘܬܐ̣ ܫ̣ܢܝܢܢ . [X]ܢ̇ܚܡܣܢ ܡܛܠ ܢܚܘܬ ܠܐܓܘܢܐ ܆ ܐܢ ܩܠܝܠ ܗܘܦܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܢ̇ܡܛܐ ܠܢ ܆
Sahd:BookPerf ²⁰ ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܕܒܡܕܡ . ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܠܐ ܡܬܒܣܪ . Xܝ· [34] X ܡܛܠ . ܟܕ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̣̈ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܥܡ ܚܒܪܗ ܡܡܠܠܝܢ ܇
Sahd:BookPerf ¹ܕܐܝܟ ܫܘܡܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܬܪܒܐ ܬܕܗܢ ܢܦܫܝ ܒܥܘܗܕܢܟ . ܐܝܘ ܡܛܠ . ܗܟܢ ܐܒܪܟܟ ܟܠ ܫܥ ܒܚܝܝ̈ . ܘܒܫܡܟ̣ ܐܪܝܡ ܐܝ̣ܕܝ̈
Sahd:BookPerf ܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ : ܡ̇ܩܠܗ ܕܝܢ ܘܡ̇ܘܪܒ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܢܝ̇ܚܐ ܕܒܘܣܡܗ ܕܦܓܪܐ : ܘܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܢܣ̣ܒܗ . ܘܗ̇ܘ ܕܢܚ̣ܬ ܢܗܘܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܛܠ . ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ X ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܢ ܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܐܢܢܩܐ ܕܙܒܢܐ . ܕܦܩܚ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ X ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܐܣ̣ܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܐܗܘܐ ܡܗܝܡܢ . ܘܣ̇ܒܪ XXXX X ܐܢܐ ܕܗܕܐ ܫܦܝܪܐ . X
Sahd:BookPerf ܐܢܢܩܐ ܕܙܒܢܐ ܠܡܪܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܇ ܐܝܟ ܕܠܝܨܝܦܘܬܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܢ̇ܬܦ ܠܒܪܢܫܐ
Sahd:BookPerf ܒܝ̣ܫܘܬܗ ܠܐ ܡ̇ܪܥܐ ܠܟ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܐܠܘ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܢ ܨܠܘܬܐ ܥܕܡܐ XX ܕܢܪܥܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܟ̣ܝܟ : ܘܗܐ ܗ̇ܘ ܠܓܡܪ
Sahd:BookPerf ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܆ ܡܢ ܓܘܗ̇ ܕܐܪܥܐ̣ ܠܪܘܡܗ̇ XX ܕܫܡܝܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܠܗ̇ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡ̇ܚܬ ܒܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܕܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܇ ܟܕ ܛ̇ܒ ܡ̇ܫܬܕܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ Xܝ ܡܛܠ ܕܡ̣ܘܬܐ ܢ̇ܩ̣ܢܐ ܇ ܐܢ ܐܦ ܩܕܝܫܐ̈ ܪܒܬ ܡܫܬܐܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ
Sahd:BookPerf ܒܣܝܘܬܐ ܕܒܬܫܡܫܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܐܣ̣ܝܘ ܒܚܟܡܬܗܘܢ . ܡܛܠ . ܘܐܦ ܒܝܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܫܬ̣ܟܚ ܪܛܘܢܝܐ
Sahd:BookPerf ܒܣܝܘܬܗ . X [5X]ܙܘܥ ܐܘ ܓܒܪܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܬܪܛܢ ܇ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܥ̣ܒܕܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܠܐ ܐܢܫ ܢ̇ܡܪܚ ܠܡܪܛܢܘ ܥܠܝܗܘܢ