simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠܡ ܥܡܢ ܡܟܬܪܢ . [6]ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܡܛܠ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܡ̇ܣܒ ܐܢܝܢ̈ ܘܠܡܬܗܢܝܘ ²⁰ܒܗܝܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܚܫܘܟܐ ܣ̇ܡ̣ܝ ܐܢܝܢ̈ ܠܥܝܢܘܗܝ̈ . ܗܘ ܓܝܪ ܚܣܡܐ ܘܣܢܐܬܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܒܚܫܘܟܐ ܡ̇ܗܠܟ . ܘܠܐ ܝܕܥ̇ ܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ .
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܒܐܒܕܢܐ ܕܐܢܫܐ ܇ ܘܒܡܘܬܗ ܕܡܝܬܐ ܚܛܝܐ . ܡܛܠ ܘܦܢ̣ܐ ܆ ܘܐܦܢܐܐܗܦܟ ܪܘܓܙܝ ܡܢܗ̣ ܘܠܐ ܐܘܒܕܝܘܗܝ .
Sahd:BookPerf ܕܒܢܘܪܐ ܡ̇ܬܒܩܐ ܕܗܒܐ . ܘܒܪܢܫܐ ܒܟܘܪܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ ܀ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܠܟ ܥ̇ܕܘܪܐ . ܣ̇ܒܪ ܒܗ̣ ܘܗ̣ܘ ܢܬܪܘܨ ܐܘܪܚܬܟ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ̇ . ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܐܘܝܐ ܕܐܚܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̇ܫܬܚܠܦܐ . ܘܐܝܟ ܐܠܗܘܬܐ̣ X ܚܙܬܐ ܕܢܦܫܗ̇ ܐܚܝܕܐ .
Sahd:BookPerf ܚܫܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܠܓܘ . ܗܕܐ ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܠܡ̇ܕܥ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܬܚܙܝܢ̣ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ .
Sahd:BookPerf ܕܛ̇ܘܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܪܒܐ ܕܡܪܝܐ ܡܬܬܟܠ ܇ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܢܚܙܘܢܢܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܢܚܕܘܢ ܆ ܘܢܣ̇ܒܪܘܢ ܒܡܪܝܐ ܐܟܘܬܝ .
Sahd:BookPerf ܕܐܟܙܢܐ ܕܩܛܘܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܩܘܐ ܒܚܝܐ̈ : ܒܗ̇ܝ ܕܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܒܚܣܡܐ ܐܝܟ ܩܐܝܢ ܇ ܘܢܡܘܬ ܐܦ ܚܢܢ ܒܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ .
Sahd:BookPerf X ܕܠܒܝܟܘܢ̣̈ ܡܠ̣ܝܢ ܚܫܐ̈ ܕܥܘ̣ܠܐ . ܘܪܥܝܢܝܟܘܢ̣̈ ܡܛܠ ܥܝܢܝ̈ ܡܢܟܘܢ . ܘܐܢ ܬ̇ܣܓܘܢ ܨܠܘܬܐ̣ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܟܝܢܐ ܡܛܠ ܡܚܫܒܬܟ̈ . ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ̣ ܠܥܘܡܩܐ ܕܠܬܚܬ ܡ̇ܫܬܕܐ ܐܢܬ .
Sahd:BookPerf ܕܡܐ X ܕܐܫ̣ܬܓܪܬ̇ ܪܓܬܐ ܒܗܠܝܢ ܇ ܗ̣ܝ ܨ̇ܝܪܐ ܠܚܙܬܐ ܡܛܠ ܇ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܡܬܥܢܝܢ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܝܐ ܐܝܟ ܐܣܘܛܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܚܪܬܐ ܪܪܫܝܥܐ̈ ܫܒܗܪܢܐ̈ ܠܐܒܕܢܐ . ܘܦܪܘܩܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܡܛܠ . ܟܕ ܗ̇ܦܟܬ ܠܡ ܥ̇ܒܪܬ ܠܝܬܘܗܝ . ܘܒܥܝܬܗ ܘܠܐ ܐܫܟ̣ܚܬܗ .
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܘܢ ܒܟܠ X⁰ܕܪܝܢ̈ ܚ̇ܛܝܝܢ . ܘܐܦܢ ܠܐ ܒܕܡ̣ܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܐ̇ܡܠܟ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܗ ܕܡ̇ܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܐܢܘܬܐ ܐܬ̣ܓܙܪ .
Sahd:BookPerf ܕܛ̇ܒ ܣܓܝܐܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܡܠܠ . ܐܦ ܡܛܠ ܆ ܪܒ̣̇ܘ ܒܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܠܗܠܝܢX ܕܡܢܢ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܬܐܡܪ .
Sahd:BookPerf ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܟܚ Xܝ ܒܪܢܫܐ ܕܒܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܢ̈ ܢܪܕܐ ܡܛܠ ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܚ̇ܩܐ ܫ̇ܕܝܐ ܠܗܘܢ̣ ܠܚܫܘܟܐ ܒ̇ܪܝܐ .
Sahd:BookPerf ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܢܦ̣ܩ ܢܡܘܣܐ . ܘܕܝܢ̣ܗ̣ ܢܘ̣ܗܪܐ ܗܘ ܠܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ ܢܘ̣ܗܪܐ ܆ ܢܣܒܪ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ̣ ܘܢ̇ܬܦܪܩ ¹⁵ ܒܐܠܗܗ .
Sahd:BookPerf ܕܐܟܙܢܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܣܝܒܪܬܐ̈ ܘܬܘܩܢܐ ܕܡܘܕܟܐ̈ ܗܢܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܕܥܒ . . . ܕܢ ܒܢ ܚܘܦܛܐ ܘܓܘܪܓܐ ܒܗܢܝܐܘܬܗܝܢ .
Sahd:BookPerf ܕܐܢ ܓ̣ܕܫ ܘܡ̇ܐܛ ܚܕ ܡܢܢ ܠܡ̇ܦܠ ܆ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܡܛܠ ܐ̇ܬܝܢ . ܘܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ̈ X ܥ̇ܒܕ ܠܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܥܡ ܒܝ̣ܫܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܢܬ ܗܘ ܥܡܢ ܕܦ̇ܪܩ ܠܢ . ܘܐܦܢ ܩܠܝܪ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܢ ܒܝܕ Xܝ ܡܛܠ ܆ ܢܗܠܟ ܒܢܚܠܐ̈ ܕܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܢܕܚܠ ܡܢ ܒܝ̣ܫܐ .
Sahd:BookPerf ܕܒܝ̣ܫܐ̣̈ ܣܝ̇ܦܝܢ ܘܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܓ̇ܡܪܝܢ . ܛܒܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܢ ܪܘܓܙܐ . ܘܠܐ ܢܛܢ ܒܚܣܡܐ ܠܡܦܪܥ ܒܝ̣ܫܬܐ ܐܝܟ ܒܝ̣ܫܐ̈ .