simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܢܚܘܢ ܠܥܠܡ - ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܂ 2 ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܪܚܡܢ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܘܗܘܐ ܒܐܘܢܬܐ 2ܘܬܘܬܐ ܡܛܠ ܕܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܒܥܙܝܙܘܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ 3ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܚܛܘܦ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ [ܫܠܡ ] ܡܛܠ ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ[ܐ ܚ[ܒܫ
Ps-Zach:EccHist XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X ܡܛܠ 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܕܒܪܘܡܐ
Ps-Zach:EccHist XܢܢXܫXܥܘXܪ ܂ X ܡܛܠ ܚܘܪܒܗ-ܝ ܕܪܗܘܡܐ̣ ܕܒܝܘܡܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܂ X ܡܛܠ ܕ ܢ ܕܚܝܒ
Ps-Zach:EccHist X ܙ X ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܦܪܣܛܓܡܐ ܕܡܠܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܘܦܪܟܣ ܗܟܘܬX ܀ ܡܛܠ ܕܡܩܒܠ ܥܠܝܟ ܘܚܒܝܒ
Ps-Zach:EccHist ܕ ܘܢܝܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܩܛܣܛܣܝܣ ܕܪܝܫܝ̈
Ps-Zach:EccHist 11ܟܦܘܪܘ 12ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܛܒ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist X 1ܪܒܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐܢܬܬܗ ܕܗܢܐ ܒܝܛܠܝܢܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܗ̣ܝ 5ܐܣܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܢܫܝܫܐ ܗܘܬ ܘܠܐܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܫܘܩܝ 5ܠܐܚܘܟܝ ܂ ܡܛܠ ܕܒܬܘܠܐ ܗܘ ܐܟܘܬܟܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܕܝܢܬ 5ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܟܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܚܠܦ 7ܥܪܒܘܗܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܒܝܟܐ ܗܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܠܩܪܘ ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܒܥܐ ܬܫܥܝܬܐ