simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܥܒܕܘ ܥܘܦܐ ܡܛܠ ܒܬܝܒܘܬ ܐ ܂ ܕܡܢ ܗܕܐ ܟܟܪܝܬܐ ܢܐܟܠܘܢ̣ ܘܢܚܘܢ ܠܥܠܡ -
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܡܪܚܡܢ ܗܘ ܡܪܝܐ ܂ ܘܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ ܘܠܐ ܝ- ܡܚܒܠ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܛܠ ܘܫܡܘܥܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ ܬܬܩܪܒ ܚܠܦܘܗܝ ܂ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܐܠܗܐ ܂ 2
Ps-Zach:EccHist ܕܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܒܥܙܝܙܘܬܗ ܂ ܘܡܛܠ ܕܡܫܪܒܠܝܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܘܠܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܫܪܟ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܗܘܐ ܒܐܘܢܬܐ 2ܘܬܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܚܛܘܦ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܂ ܡܫܠܡܢܐ ܗܘܐ̣ ܐ ܟ ܝܗܘܕܐ ܕܪܒܗ ܂ ܝ ܡܛܠ ܂ ܘܣܓܝX ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܠܘܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ 3ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ[ܐ ܚ[ܒܫ ܒܒܢܐ ܘܚܢܩ ܘܠܒܪ]ܗ ܕܗܢܐ ܠܒܟ ܡܛܠ ܗܘܐ ]ܝ ܬܡܢ [ܠܐܪܟܝܕܝܩܢ ܕܝܠܗ 1 ]ܐܝܢܐ ܕܠܐ [ܫܠܡ ]
Ps-Zach:EccHist 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܕܒܪܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܆ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܀ ܝ XܝXܝX XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܚܘܪܒܗ-ܝ ܕܪܗܘܡܐ̣ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܝܢܝܢܣ ܟܒܫܘܗ̇ ܡܛܠ ܟܪܣܗ ܂ 7ܘܗܟܢܐ ܝ ܡܐܬ ܗܘܐ ܀ ܂ · ܝܝ ܙ XܝܫX XܢܢXܫXܥܘXܪ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܕ ܢ ܕܚܝܒ ܐܢܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܐܩܒܠ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܝܬ ܗ̇ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܕ ܠܝ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܣܒܠ ܐܢܐ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ ܇ ܘܪܘܚܗ ܕܝܠܗ ܝܗܒܐ ܠܟܠ ܐܢܫ̣ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܬܣܟܠܢܝ ܂ ܐܝܟ ܕܝܗ̇ܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܂ ܂ X ܙ X
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܦܪܣܛܓܡܐ ܕܡܠܟܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܠ ܝ · ܡܦܩܬܗ ܡܛܠ ܆ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܡܦܩܬܗ ܬܘܒ ܕܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܕܡܩܒܠ ܥܠܝܟ ܘܚܒܝܒ ܝ ܠܟ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܐܘܦܪܟܣ ܂ ܕܟܕ ܡܕܝܪ ܡܛܠ ܙܟܪܝܐ ܕܡܫܪܐ ܕܢܟܬܘܒ ܝܘܢܐܝܬ ܠܘܬ ܐܘܦܪܟܣ ܗܟܘܬX ܀
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܩܛܣܛܣܝܣ ܕܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܡܢ ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܡܝܬ ܐ ܡܛܠ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܐܫܬܝܢ̈ 1ܘܐܪܒܥ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕ ܘܢܝܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܛܒ ܐܢܐ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܪܕܦܘ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܛܢ ܡܛܠ ܕܒܚܝܠܗ ܂ ܗܐ ܫܡܥܬܘܢ ܡܢܐ ܓܕܫ ܂ 11ܟܦܘܪܘ 12ܒܡܫܝܚܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐܢܬܬܗ ܕܗܢܐ ܒܝܛܠܝܢܘܣ ܒܙܒܢ ܠܒܟ ܗܘܐ ܘܨܥܪ ܗܘܦܛ ܂ ܡܛܠ ܡܦܪܣܐ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܟܕ ܡܟܪܟ ܠܗ ܒܚܝܠܐ ܒܬܚܬܝܘܬܐ X 1ܪܒܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܫܝܫܐ ܗܘܬ ܘܠܐܝܐ ܂ ܡܢ ܬܝܒܘܬ ܐ ܕܬܘܬ ܢܦ ܫ ܂ ܗ̇ ܘܨܘܡܐ ܡܛܠ ܗܘܘ ܒܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂ ܘܐܪ ܡܬX ܪܫܗ̇ ܡܢ ܩܛܡܐ ܗ̣ܝ 5ܐܣܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒܬܘܠܐ ܗܘ ܐܟܘܬܟܝ ܝܘܡܢܐ ܂ ܘܡܣܠܐ ܠܢܘܟܪܝܬ ܐ̣ ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܐܣܝܬ ܒܪܬܗ ܂ ܩܪܘܒܝ ܣܓܘܕܝ̣ ܘܫܘܩܝ 5ܠܐܚܘܟܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܟܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܀ XܝXܝX XܝܫܒXXXܝXܪ̈ ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗ ܕܝܢ ܐܬܡܢܥ ܠܡܕܝܢܬ 5ܡܠܟܘܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܂ X ܕܠܐ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܐ·ܟ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܕܣܡ ܢܦܫܗ ܚܠܦ 7ܥܪܒܘܗܝ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܠܒܝܟܐ ܗܘܬ ܐܢܢܩܐ ܝ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܘܫܘܕܠܐ̈ ܡܛܠ ܡܢܥ ܥܡ ܕܝܣܩܪܣX ܂ 1ܐܓܘܢܐ ܪܒܐ ܥܒ̣ܕ ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܬܒܥܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܗܠܢܐ ܐܡܗ ܕܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܙ ܕܓܕܫ ܡܛܠ ܘܐܬܡܠܠ ܆ ܫܬ̇X ܐܢܐ̣ ܘܠܐ ܡܬ̇ܢܐ ܐܢܐ ܂ ܕܠܐ ܐܡܐܢ ܠܩܪܘ ܐ ܂