simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܫܬܡܗܬ ܐܢܐ ܡܪܘܕܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܘܬܡܝܗܐ . ܘܐܢܐ ܥܒܕܐ ܘܙܥܘܪܐ ܘܚܠܫܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܘܚܝܐ ܘܩܡ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܡܪܢ ܗ ܡܝܬܝܢܢ . ܘܐܢ ܚܝܝܢܢ ܘܐܢ ܡܝܬܝܢܢ ܕܡܪܢ ܚܢܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܨܒܥܝܢ ܗܘܘ ܫܪܝܐ ܒܕܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܪ ܨܒܥܐ̈ . ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐܬܟܢܝ ܒܫܡܐ ܗܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܝܬ ܗܘܐ ‏‎‎‏ ܠܗܘܢ ܦܐܪܪܝܣܝܐ ܒܩܪܝܒܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܛܠ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܨܗܝܢ ܠܕܡܢ ܐܫܟܚܘ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܐܟܠ ܩܪܨܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܐܟܒܪ ܡܬܡܠܟ ܘܫܡܥ ܠܢ . ܘܟܕ ܢܓܝܕܝܢ ܠܗ ܒܫܫܠܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ‏ ‏ 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܟܒܕ ܡܬܡܠܟܘ ܡܬܡܠܟ ܘܫܡܥ ܠܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܓܕܝܢ ܠܗ ܡܛܠ ܡܡܟܟܐ‏ ‎ ‏ 50 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܟܒܪ ܡܣܬܪܕ ܘܥܒܕ ܠܝ ܨܒܝܢܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘܗ ܠܓܘܕܐ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܢܬܩܛܠܘܢ ܐܝܟ ܕܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܡܘܬܗܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܐܚܙܝܗ ܕܥܩܝܪܐ ܘܢܬܬܒܪ ܠܒܝ ܘܢܬܕܠܚ ܘܬܫܬܓܫ ܡܛܠ ܙܥܘܪܐ̈ ܗܦܝܟܐ ܗܘܬ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܚܒܪܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܢ ܚܝܝܢܢ ܠܡܪܢ ܗܘ ܚܝܝܢܢ ܘܐܢ ܡܝܬܝܢܢ ܠܡܪܢ ܗ ܡܝܬܝܢܢ . ܡܛܠ ܬܐܚܐ . ܘܬܘܒ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܠܢܦܫܗ ܚܝ ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܠܢܦܫܗ ܡܐܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܢܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܥܡܝ ܠܐ ܐܠܨ ܐܢܐ ܘܠܡܕܐܬܐ ܕܚܠܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܢܦܩܘܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢܗܘ ܕܡܢܚ ܘܢܣܒ ܐܢܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܠܝ ܐܝܩܪܝ ܘܡܠܠ ܥܡܝ ܐܝܟ ܕܥܡ ܦܚܡܗ ܫܡܘܛܘ ܐܦܩܘ ܠܫܢܗ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܘܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܡܘܬ ܐܠܐ ‏‎‎‏
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܠܝ ܠܡܠܟܘܬܝ ܘܓܒܐ ܕܩܣܪ ܒܗܝ ܕܠܐܠܗܗ ܣܓܕ ܘܒܐܠܗܝ̈ ܡܛܠ . ܘܫܡܥܘܢ ܠܡ ܪܝܫܗܘܢ ܕܚܪܫܐ̈ ܢܬܐܣܪ ܘܢܫܬܕܪ ܠܘܬܝ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܠܝ ܡܠܟܘܬܝ ܘܓܒܐ ܕܩܣܪ ܒܗܝ ܕܠܐܠܗܗ ܣܓܕ ܘܒܐܠܗܝ ܡܛܠ ܬܬܒܙܙ ܘܬܬܦܪܣܐ . ܘܫܡܥܘܢ ܠܡ ܪܝܫܗܘܢ ܕܚܪܫܐ̈ ܐܝܬܘ ܠܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܦ ܗܝ ܒܕܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܪܝ ܙܒܝܢܐ‏ ‏ 34 ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܛܝܡܐܐ̈ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܫ ܐܫܠܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܙܒܢܐ ܚܠܦܝܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܦ ܡܘܬܢ ܘܚܝܝܢ̈ ܒܗ ܟܣܝܢ ܘܐܡܬܝ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܓܠܐ ܕܗܘܝܘ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܥܬܝܕ ܕܢܬܓܠܐ ܥܠܝܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܦܩ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܒܡܕܡ ܣܟܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܡܢܟ ܢܣܩ ܩܪܘܝܐ ܘܢܩܪܐ ܕܓܘܗܫܬܐܙܕ ܕܡܬܩܛܠ ܠܐ ܗܘܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܦܩ ܪܐܙܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܣܟܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ‏‎‎‏ ܡܛܠ ܘܢܬܟܪܟ ܐܦ ܒܦܠܓܐ ܘܢܟܪܙ ܘܢܐܡܪ ܕܓܘܫܬܐܙܕ ܕܡܬܩܛܠ ܠܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܬܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܢ ܪܝܫܐ ܕܡܘܗܦܛܐ̈ ܕܫܡܥܘܢ ܪܝܫܐ ܡܛܠ ܚܒܪܘܗܝ̈ . ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬܒܥܝ ܫܡܥܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܣܗܕܘܬܢ . ܡܗܝܡܢܐ ܐܚܝܢ̈ ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܡܠܬܗ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܚ ܒܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܘܢܚܘܐ ܬܕܡܪܬܗ̈ ܒܡܗܝܡܢܘܗܝ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܬܪܗܒ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܚܪ ܒܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܪܡܙܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬ ܥܠܡ ܠܐܝܢܐ ܟܝ ܡܘܬܐ ܢܫܘܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܟܦܘܪܝܗ