simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܫܘܠܛܢܢ ܫܡܝܢܐ ܗܘ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܦܩܘܕ ܠܢ ܡܟܝܟܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܚܒܠ . ܘܫܘܠܛܢܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܝ ܕܒܐܠܗܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܡܛܠ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܟܕ ܡܦܣ ܐܢܐ ܕܐܦܝ̈ ܬܘܒ ܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܓܙܝܪ ܗܘ ܥܠܝܟܘܢ ܡܘܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܦܢܝܘ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܥܢܐ ܡܘܗܦܛܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܙܘ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܘܠܦܢܢ ܗܕܐ ܡܠܦ ܠܢ ܕܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܐܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܢܩܢܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܢܦܫܝ ܘܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܚܝ̈ ܒܕܓܘܢ ܡܚܡܣܢ ܐܢܐ ܒܝܘܠܦܢܝ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܚܢܢ ܥܢܝܕܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܡܪܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܦ ܠܢ ܥܡܗ ܢܩܝܡܢ ܒܡܠܟܘܬܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܫܘܠܛܢܢ ܠܘ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܒܠܢܝܗܝ ܐܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܠܐ ܢܦܩܘܕ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܥܠ ܐܚܝܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܟܒܪ ܡܣܬܪܕ ܘܥܒܕ ܠܝ ܨܒܝܢܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘܗ ܠܓܘܕܐ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܢܬܩܛܠܘܢ ܐܝܟ ܕܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܡܘܬܗܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܠܐ ܠܛܒܬܐ ܐܝܟ ܕܐܪܝܒܘ ܥܠ ܦܝܠܛܘܣ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܪܚܡܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܡܥܬܕܐ ܠܝ ܣܢܐܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܚܐ ܠܝ‏ ܡܛܠ ܕܐܠܗܝ ܗܝܕܝܢ ܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܪܚܡܘܬܟ ܕܨܐܕܝ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܕ ܗܘܝܬ ܘܗܫܐ ܠܐ ܣܓܕܬ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܡܛܠ ܣܓܝ ܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܫܪ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܫܡܥܬ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܬܐܓܟ ܝܩܝܪܐ ܘܡܫܡܗܐ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܠܐ ܛܠܡܝܢ ܡܛܠ ܘܒܝܕ ܡܘܬܗܘܢ ܡܬܝܕܥ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܪܗܘܢ ܘܒܪܘܝܗܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܚܕܬܐܝܬ ܐܬܒܢܝܬ ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܫܘܝܢܗ ܡܛܠ ܡܕܢܚܐ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܫܬܠܡܘ ܠܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܠܩܛܠܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܢ ܐܠܗܐ̈ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܩܪܒܐ̈ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܢܝܚܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܠܢ ܐܠܗܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܘܝܬܒ ܒܫܘܠܛܢܢ ܢܓܒܐ ܘܢܬܠ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܘܚܝܐ ܘܩܡ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܡܪܢ ܗ ܡܝܬܝܢܢ . ܘܐܢ ܚܝܝܢܢ ܘܐܢ ܡܝܬܝܢܢ ܕܡܪܢ ܚܢܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܚܙܬܐ ܗܘܬ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܟܢܫܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܛܠ ܟܦܘܪܐ̈ ܘܡܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܐ ܟܪܝܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܠܝ ܠܡܠܟܘܬܝ ܘܓܒܐ ܕܩܣܪ ܒܗܝ ܕܠܐܠܗܗ ܣܓܕ ܘܒܐܠܗܝ̈ ܡܛܠ . ܘܫܡܥܘܢ ܠܡ ܪܝܫܗܘܢ ܕܚܪܫܐ̈ ܢܬܐܣܪ ܘܢܫܬܕܪ ܠܘܬܝ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܢ ܠܝܬ ܡܕܡ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܢܦܩܘܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢܗܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܕܡܠܟܘܬܟ ܘܒܬܝܢ̈ ܘܟܠ ܕܩܢܝܢܢ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܬܦܩܘܕ ܡܠܟܘܬܟ ܡܛܠ ܕܪܗܝܛܝܢ ܠܟ ܥܡܝ ܘܥܡ ܐܒܝ ܡܛܠܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܥܡܟ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘ ܘܠܐ ܟܦܪ ܒܐܠܗܐ ܡܐܬ . ‏ ‏ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܘ ܡܛܠ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܒܡܕܡ ܣܟܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܫܬܟܚ ܐܠܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܗܘ ܡܬܩܛܠ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܨܒܝܢܗ ܡܛܠ ܐܚܪܬܐ ‏‎‎‏ ܐܫܬܟܚ ܕܒܗ ܐܬܚܝܒ ܡܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܠܡܘܬܐ ܐܠܐ