simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܡܥܕܪܘܬܢ ܒܓܘ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܗܘ ܫܠܝܛ ܡܛܠ ܬܣܬܟܠܘܢ . ܠܐ ܐܚܝ̈ . ܠܐ ܬܪܓܙܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ . ܐܠܗܝ ܫܡܥܝܢܝ ܐܦ ܠܝ ܕܐܪܡܠܬܐ ܐܢܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܬܟ : ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܘܫܕܪܢܝ ܡܛܠ ܘܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ : ܢܫܬܠܡܘܢ ܠܟ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܬܘܒܕ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܓܕܘܕܐ̈ ܢܦܠܘ ܚܝܠܬܢܝܗܘܢ̈ . ܐܦܠܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ . ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܛܠܡ ܐܢܘܢ . ܒܐܝܕܐ ܕܢܩܒܬܐ ܐܒܗܬ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ ܐܢܐ ܘܡܠܟܘܬܝ ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܛܠ ܠܐ ܬܚܘܣ ܥܝܢܟ : ܠܡܬܠ ܐܢܘܢ ܠܩܛܠܐ ܘܠܒܙܬܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܙܕܒܢܢܢ ܐܢܐ ܘܥܡܝ ܠܩܛܠܐ : ܘܠܚܪܒܐ : ܘܠܐܒܕܢܐ . ܘܐܠܘ ܡܛܠ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܒܒܥܘܬܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐ ܬܟܝܠ ܥܠ ܢܝܙܟܐ̈ . ܐܠܐ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܛܘܪܐ̈ : ܡܛܠ ܠܗ . ܢܫܡܥ ܡܪܢ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܬܒܪܐ ܒܚܝܠܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܩܡ ܒܫܪܒܬܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܘܐ ܒܝܘܡܝܢ̈ : ܠܐ ܫܒܛܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܘܢܩܪܝܘܗܝ ܠܡܥܕܪܘܬܢ . ܘܐܢ ܢܨܒܐ ܆ ܢܫܡܥ ܒܩܠܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܪܚܦܘ ܥܠ ܝܪܬܘܬܟ . ܘܥܒܕ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܠܒܝ : ܡܛܠ : ܚܘܪ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܒܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝ̈ ܠܪܘܡܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ ܡܢ ܠܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܚܝܠܗ ܡܛܠ ܘܐܪܥܐ : ܕܬܪܨ ܠܟܝ ܕܬܣܒܝܢ ܪܝܫܐ ܕܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܚܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ . ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܟܡܐ ܕܚܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܢ ܬܡܢ ܡܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܒܝܬ ܦܠܘ . ܘܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ : ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܥܩܪܗ ܕܛܘܪܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܗ ܘܥܘܫܢܗ : ܘܐܦܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܡܛܠ : ܥܠ ܪܝܫܐ ܘܫܠܝܛܐ . ܬܒܪ ܥܘܫܢܗ ܒܐܝܕܗ̇ ܕܢܩܒܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܝ ܐܡܬܟ : ܘܦܠܚܬ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܡܟ ܨܒܘܬܐ . ܕܬܬܡܗ ܒܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܫܡܥܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܬܝܗܒܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܠܒܙܬܐ ܘܠܚܪܒܐ . ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܡܛܠ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܩܕܡܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܬܚܘܡܝܗܘܢ̈ ܢܪܘܘܢ ܡܢ ܕܡܗܘܢ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܚܕ ܓܒܪ . ܘܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ ܨܗܠܐ ܕܪܟܫܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܝܗܒܬ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܠܩܛܠܐ . ܘܬܫܘܝܬܗܘܢ ܕܩܒܠܬ ܡܛܠ . ܘܛܡܐܘ ܡܪܒܥܗ̇ ܠܚܣܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܗܟܢܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܟܝܠ ܗܘ ܣܠܩܘ ܗܘܘ ܡܢ ܫܒܝܬܐ . ܘܕܫܪܘܬܝܢ ܗܘ ܐܬܟܢܫ ܗܘܐ ܡܛܠ : ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ . ܘܐܬܕܠܚܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܒܕܪܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܩܘܪܝܐ̈ ܡܒܕܪܬܐ̈ : ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܒܗ ܒܝܪܚܐ . ܘܥܒܕܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܡܫܬܝܐ ܘܕܚܕܘܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܘܪܕܟܝ ܝܗܘܕܝܐ : ܬܢܝܢܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܘܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܟܬܝܒ ܒܣܦܪ ܡܠܝ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܝ̈ ܡܕܝ ܘܦܪܣ .