simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܚܬܟܝ̈ ܥܠܝܟܝ ܐܬܠ : ܘܛܢܦܘܬܟܝ ܒܓܘܟܝ ܬܗܘܐ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܝ . ܘܠܐ ܬܚܘܣ ܥܝܢܝ ܥܠܝܟܝ ܘܠܐ ܐܪܚܡ :
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܟܐ ܕܐܟܣܕܪܐ ܕܕܪܬܐ ܒܪܝܬܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ : ܘܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܘܒܐܣܬܐ ܕܠܒܪ ܕܠܘܩܒܠ ܐܟܣܕܪܐ̈ : ܐܘܪܟܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܐܙܕܕܩܬ ܗܕܐ : ܘܐܢ ܫܪܒܬܐ ܐܣܬܠܝܬ : ܠܐ ܬܗܘܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܝ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܩܘܫ ܟܦܐ
P:Ezek [AB] ܕܐܚܘܕ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܠܒܗܘܢ : ܕܦܪܩܘ ܡܢܝ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܢܒܝܐ : ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܣܗܕܐ ܒܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܕܚܠܬܗ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܡܪܬ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܘܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܟܠ ܚܙܘܐ ܕܓܠܐ : ܘܩܨܡܐ ܕܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܫܥܝܥܬܐ : ܘܡܫܛܚܐ̈ ܕܡܨܝܕܬܐ̈ : ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܬܒܢܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܬܫܬܝܢܗ ܘܬܡܨܝܢܗ . ܘܣܥܪܟܝ ܬܓܙܝܢ : ܘܬܕܝܟܝ̈ ܬܩܛܥܝܢ :
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܘܬܗܘܐ ܒܙܬܐ ܠܥܡܡܐ̈ . ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܫܥܝܥܬܐ . ܘܒܝܬ ܡܫܛܚܐ̈ ܬܗܘܐ ܠܡܨܝܕܬܐ̈ ܒܓܘ ܝܡܐ :
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ . ܒܐܝܕܐ ܕܥܘܪܠܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܬܡܘܬ :
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܐܫܕܪ ܢܘܪܐ ܥܠ ܡܓܘܓ : ܘܥܠ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ : ܝܗܒܬܟ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܒܪܐ ܬܦܠ :
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܠܠܬ .   ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܠܡܐܡܪ . ܡܛܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܢܘܪܐ : ܘܕܡܟ ܢܗܘܐ ܒܓܘ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܬܕܟܪ .
P:Ezek [AB] ܕܐܪܥܐ ܐܬܡܠܝܬ ܕܝܢܐ ܕܕܡܐ : ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܬܡܠܝܬ ܥܘܠܐ . ܡܛܠ : ܘܢܥܠܘܢ ܒܗ̇ ܬܪܘܥܐ̈ ܘܢܛܘܫܘܢܗ̇ . ܘܢܥܒܪܘܢ ܒܠܒܢܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܐܬܐ ܝܗܒܬܟ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܥܒܕܬ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ ܡܛܠ ܥܠ ܟܬܦܟ : ܘܦܘܩ ܒܥܡܛܢܐ : ܘܟܣܐ ܐܦܝܟ̈ ܘܠܐ ܬܚܙܐ ܠܐܪܥܐ :
P:Ezek [AB] ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ܘܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܟܗܢܐ̈ : ܠܐ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܡܛܠ : ܬܡܢ ܣܝܡܝܢ ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ : ܘܣܡܝܕܐ ܘܬܕܟܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ :
P:Ezek [AB] ܕܒܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܒܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܬܛܘܫܘܢ ܫܡܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܒܡܘܗܒܬܟܘܢ̈ ܘܒܦܬܟܪܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܒܝܢܬ ܥܩܪܒܐ̈ ܥܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܡܛܠ ܡܢܗܘܢ : ܘܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܬܙܘܥ : ܕܣܪܒܝܢ ܘܡܣܠܝܢ ܠܟ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ . ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܡܛܠ ܥܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܬܙܘܥ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܫܡܥ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܝ̈ : ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ :
P:Ezek [AB] ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܦܬܓܡܝ̈ ܡܛܠ ܒܝܬ ܥܝܢܝܟ̈ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܙܘܥ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ :