simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܡܪܬ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܘܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܟܠ ܚܙܘܐ ܕܓܠܐ : ܘܩܨܡܐ ܕܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܝܬܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܬܘܒܘ ܡܛܠ ܠܒܐ ܚܕܬܐ : ܘܪܘܚܐ ܚܕܬܐ : ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܟܐ ܕܐܟܣܕܪܐ ܕܕܪܬܐ ܒܪܝܬܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ : ܘܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܘܒܐܣܬܐ ܕܠܒܪ ܕܠܘܩܒܠ ܐܟܣܕܪܐ̈ : ܐܘܪܟܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܣܪܝܩܘܬܐ ܡܛܠ ܐܡܪܬܘܢ : ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܡܪܬ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܢܒܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܛܘܪܐ̈ ܘܠܪܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܠܒܗܘܢ ܨܥܪܘ ܢܦܫܬܐ̈ : ܕܢܫܒܘܢ ܐܢܝܢ ܘܢܒܙܘܢ ܐܢܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܓܒܪܐ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܢܝܢ ܠܘܬܝ ܕܥܡܪܝܢ ܡܛܠ ܕܚܠܬܟܘܢ̈ : ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܟܘܢ ܐܦܢܘ ܐܦܝܟܘܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܣܩ ܥܠܝܗܝܢ ܟܢܘܫܝܐ : ܘܗܒ ܡܛܠ ܕܡܐ : ܡܛܠ ܕܓܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ : ܘܕܡܐ ܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܝܠܝ ܐܢܝܢ : ܢܦܫܐ ܕܐܒܐ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܐ ܡܛܠ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܢ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܕܡܡܬܠ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠ ܡܛܠ ܐܕܘܡ ܦܘܪܥܢܐ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܐܠܡ ܐܠܡܐ ܘܛܢ ܒܗܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܚܠܛܬܘܢ ܟܠܟܘܢ : ܗܐ ܡܛܠ : ܘܐܝܟ ܦܪܙܠܐ : ܘܐܝܟ ܐܒܪܐ ܒܓܘ ܟܘܪܐ ܕܚܠܝܛܝܢ ܒܣܐܡܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܚܫܒܬ ܠܒܟ ܐܝܟ ܠܒܐ ܡܛܠ ܘܕܬܐܓܘܪܬܟ ܐܣܓܝܬ ܥܘܬܪܟ : ܘܐܬܬܪܝܡ ܠܒܟ ܒܥܘܬܪܟ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܠܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܝܘܪܬܢܐ : ܘܢܥܡܪ ܒܟܝ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܚܪܒܬ : ܘܥܠ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܐܙܠܘ ܒܫܒܝܬܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܡܛܠ ܒܪܓܠܝܟܝ̈ : ܘܚܕܝܬܝ ܒܢܦܫܟܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܐܬܬܪܝܡ ܒܩܘܡܬܗ : ܡܛܠ : ܘܛܢܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܥܕܢ ܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܐܬܬܪܝܡܬ ܩܘܡܬܗ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ : ܡܛܠ ܢܨܒܬܗ : ܘܣܘܟܘܗܝ̈ ܐܪܡܝ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ .
P:Ezek [AB] ܕܐܚܘܕ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܠܒܗܘܢ : ܕܦܪܩܘ ܡܢܝ ܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܢܒܝܐ : ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܣܗܕܐ ܒܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܕܚܠܬܗ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܫܒ ܪܘܚܐ ܕܥܠܥܠܐ ܒܚܡܬܝ : ܡܛܠ ܘܬܦܠ ܐܣܬܐ : ܘܢܬܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܐܝܟܘ ܛܪܝܐ ܕܛܪܝܬܘܢ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ : ܘܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܬܒܕܪܬ ܥܢܝ̈ : ܘܠܝܬ ܕܬܒܥ ܐܦܠܐ ܕܡܟܢܫ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܡܪܝܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠ ܡܛܠ ܦܘܪܥܢܐ ܒܪܓܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ : ܕܢܚܒܠܘܢ ܪܚܡܘܬܐ ܕܥܠܡ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܛܘܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܢܦܠܬܘܢ ܒܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܘܒܪܢܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ .