simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܡܬܚܘܗܝ ܒܥܪܩܐ̈ ܆ ܐܡܪ ܡܛܠ ܕܢܥܠܘܢܗ ܠܡܫܪܝܬܐ . ܘܦܩܕ ܕܒܢܓܕܐ̈ ܢܫܬܐܠ ܆ ܐܝܟ ܕܢܕܥ
P:Acts [AB] ܕܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܨܠܝܢ . ܘܢܩܫ ܒܬܪܥܐ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐ ܠܗ ܠܒܝܬܐ ܕܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܁ ܗܘ ܕܐܬܟܢܝ ܡܪܩܘܣ ܇
P:Acts [AB] ܕܐܝܟ ܕܐܣܗܕܬ ܥܠܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܗܟܢܐ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܠܦܘܠܘܣ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܬܚܝܠ ܆
P:Acts [AB] ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܚܢܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕ ܆ ܒܟܠܗ̇ ܡܛܠ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܡܐܣܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܢܟܝܘ ܡܢ ܒܝܫܐ .
P:Acts [AB] ܕܐܢܐ ܗܘ ܫܕܪܬ ܐܢܘܢ . ܗܝܕܝܢ ܢܚܬ ܫܡܥܘܢ ܠܘܬ ܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܡܛܠ ܒܥܝܢ ܠܟ . ܩܘܡ ܚܘܬ ܘܙܠ ܥܡܗܘܢ ܁ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓ ܪܥܝܢܟ .
P:Acts [AB] ܕܐܢܐ ܥܡܟ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܗܪܘܬܟ ܇ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܒܚܙܘܐ ܠܦܘܠܘܣ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܂ ܐܠܐ ܡܠܠ ܘܠܐ ܬܫܬܘܩ ܆
P:Acts [AB] ܕܐܣܬܟܠܢ ܕܡܪܢ ܩܪܢ ܕܢܣܒܪ ܐܢܘܢ . ܘܪܕܝܢ ܡܢ ܛܪܘܐܣ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܘܠܘܣ ܗܢܐ ܚܙܘܐ ܆ ܡܚܕܐ ܨܒܝܢ ܠܡܦܩ ܠܡܩܕܘܢܝܐ ܆
P:Acts [AB] ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܗܘܘ . ܘܟܕ ܗܘܘ ܬܡܢ ܙܒܢܐ ܆ ܫܪܘ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܁ ܚܝܠܘ ܠܐܚܐ̈ ܘܩܝܡܘ ܐܢܘܢ ܁ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܫܝܠܐ ܇
P:Acts [AB] ܕܐܦ ܗܫܐ ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܩܝܡܝܢܢ ܆ ܕܢܬܪܫܐ ܐܝܟ ܫܓܘܫܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܆ ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܗܝܒܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܠܟܢܘܫܝܐ ܁ ܡܫܬܪܐ .
P:Acts [AB] ܕܐܦ ܠܐ ܗܘܐ ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡܢܢ . ܒܗ ܗܘ ܓܝܪ ܚܝܝܢܢ ܡܛܠ ܒܥܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܥܩܒܝܢ ܇ ܘܡܢ ܒܪܝܬܗ̈ ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ .
P:Acts [AB] ܕܐܩܝܡ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܕܢܕܘܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܒܟܐܢܘܬܐ ܇ ܒܝܕ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢܬܘܒ .
P:Acts [AB] ܕܐܫܬܘܝܬܘܢ ܠܡܢܣܝܘ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܗܐ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ . ܗܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܐܝܢ ܁ ܒܗܠܝܢ ܕܡܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܫܡܥܘܢ .
P:Acts [AB] ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܇ ܘܡܫܡܠܝ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܆ ܕܒܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܢܩܝܦܝܢ ܠܡܪܢ ܇
P:Acts [AB] ܕܕܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ̇ ܡܢܟܘܢ ܇ ܘܦܣܩܬܘܢ ܥܠ ܢܦܫܟܘܢ ܕܠܐ ܡܛܠ . ܠܟܘܢ ܗܘ ܘܠܐ ܗܘܐ ܩܕܡܝܬ ܆ ܕܬܬܐܡܪ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
P:Acts [AB] ܕܕܟܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܒܘܬܗܘܢ̈ . ܘܗܫܐ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܡܢܣܝܢ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܁ ܐܝܟ ܕܠܢ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܦܪܫ ܒܝܢܝܢ ܘܠܗܘܢ ܆
P:Acts [AB] ܕܗܘ ܐܡܪ ܆ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܇ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܆ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ .
P:Acts [AB] ܕܗܘ ܐܡܪ ܆ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝܗܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܢܣܒ . ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܇ ܘܠܡܥܗܕܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ .
P:Acts [AB] ܕܗܘ ܝܗܒ ܠܟܠ ܐܢܫ ܚܝܐ̈ ܘܢܦܫܐ . ܘܡܢ ܚܕ ܕܡ ܥܒܕ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܡܛܠ ܫܪܐ . ܘܠܐ ܡܫܬܡܫ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܥܠ ܡܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩ .
P:Acts [AB] ܕܗܘ ܡܫܪܐ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ . ܘܟܘܡܪܐ ܕܡܪܐ ܐܠܗܐ̈ ܁ ܗܘ ܕܐܝܬ ܡܛܠ . ܘܫܡܝܘ ܗܘܘ ܠܒܪܢܒܐ ܡܪܐ ܐܠܗܐ̈ ܆ ܘܠܦܘܠܘܣ ܗܪܡܝܣ ܇
P:Acts [AB] ܕܗܢܐ ܡܘܫܐ ܕܐܦܩܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ ܡܛܠ ܇ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܐܗܪܘܢ . ܥܒܕ ܠܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܝܢ ܇