simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ ܂ ܘܪܘܙܬ ܬܫܒܘܚܬܝ . ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܢܓܢ ܥܠ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܚܙܐ ܠܡܪܝ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܕܥܠ ܝܡܝܢܝ ܗܘ ܂ ܕܠܐ ܐܙܘܥ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܚܫܒܢ ܟܠܢ ܟܕ ܟܢܝܫܝܢܢ . ܘܓܒܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܘܫܕܪܢ ܡܛܠ ܓܙܪܝܢ ܘܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܚܢܢ ܠܐ ܦܩܕܢ ܐܢܘܢ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܝܪܝܢ ܘܥܗܝܕܝܢ ܆ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܠܐ ܫܠܝܬ ܡܛܠ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܒܬܪܗܘܢ .
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܚܩܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܝܕܝܥܝܢ ܡܢ ܥܠܡ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ .
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܇ ܠܐ ܩܡܬ ܒܚܪܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܚܙܘܐ ܫܡܝܢܐ . ܡܛܠ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ . ܘܦܣܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝ .
P:Acts [AB] ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܡܦܣܝܢ ܒܝ ܆ ܘܝܕܥܝܢ ܕܒܝܘܠܦܢܐ ܪܝܫܝܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܕܗܘܘ ܠܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܥܡܝ ܘܒܐܘܪܫܠܡ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܥܡܠ ܐܢܐ ܆ ܕܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܬܗܘܐ ܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܬܗܘܐ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܁ ܕܟܐܢܐ̈ ܂ ܘܕܥܘܠܐ̈ .
P:Acts [AB] ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ . ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܣܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܝܫܘܥ .
P:Acts [AB] ܗܕܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܆ ܕܬܩܒܠܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܩܘܝܡܐ ܡܛܠ ܗܐ ܐܪܒܬܥܣܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܩܢܛܐ ܡܕܡ ܠܐ ܛܥܝܡ ܠܟܘܢ .
P:Acts [AB] ܗܟܝܠ ܕܡܫܬܡܥܐ ܗܝ ܠܗܘܢ ܕܐܬܝܬ ܠܟܐ ܆ ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܓܙܪܝܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܥܝܕܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܢܗܘܘܢ ܡܗܠܟܝܢ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܥܬܝܕܐܝܬ ܐܬܝܬ ܆ ܟܕ ܫܕܪܬܘܢ ܒܬܪܝ . ܒܪܡ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܡܛܠ . ܘܠܝ ܐܠܗܐ ܚܘܝܢܝ ܆ ܕܠܐ ܐܡܪ ܥܠ ܐܢܫ ܕܛܡܐ ܐܘ ܡܣܝܒ .
P:Acts [AB] ܕܐܦ ܗܫܐ ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܩܝܡܝܢܢ ܆ ܕܢܬܪܫܐ ܐܝܟ ܫܓܘܫܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܆ ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܗܝܒܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܠܟܢܘܫܝܐ ܁ ܡܫܬܪܐ .
P:Acts [AB] ܗܟܝܠ ܕܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܐܡܪ ܆ ܘܠܐ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܇ ܕܟܘܡܪܬܐ ܗܝ ܕܐܪܛܡܝܣ ܪܒܬܐ ܆ ܘܠܨܠܡܗ̇ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬ .
P:Acts [AB] ܕܐܩܝܡ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܕܢܕܘܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܒܟܐܢܘܬܐ ܇ ܒܝܕ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢܬܘܒ .
P:Acts [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܆ ܘܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܡܛܠ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ ܂ ܘܪܘܙܬ ܬܫܒܘܚܬܝ . ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܢܓܢ ܥܠ ܣܒܪܐ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܁ ܦܪܫܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܆ ܘܒܪܢܒܐ ܕܒܪ ܠܡܪܩܘܣ ܘܪܕܘ ܡܛܠ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܗܢܘܢ ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܇ ܘܠܐ ܐܙܠ ܥܡܗܘܢ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܒܥܝܬ ܡܢܟܘܢ ܆ ܕܬܐܬܘܢ ܘܐܚܙܝܟܘܢ ܘܐܫܬܥܐ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܒܓܢ ܩܣܪ ܇ ܠܐ ܐܝܟ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܩܛܪܓ ܒܡܕܡ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܝ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܠܒܒܘ ܓܒܪܐ̈ ܆ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܐܠܗܐ ܆ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܩܕܡ ܩܣܪ . ܘܗܐ ܝܗܒ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܘܗܒܬܐ ܠܟܠ ܕܪܕܝܢ ܥܡܟ .
P:Acts [AB] ܕܐܢܐ ܥܡܟ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܗܪܘܬܟ ܇ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܒܚܙܘܐ ܠܦܘܠܘܣ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܂ ܐܠܐ ܡܠܠ ܘܠܐ ܬܫܬܘܩ ܆
P:Acts [AB] ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܇ ܘܡܫܡܠܝ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܆ ܕܒܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܢܩܝܦܝܢ ܠܡܪܢ ܇