simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom [ . . ] ܥܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܠܬܘ[ܢ] ܘܥܡܠܐ ܥܠ ܥܡܠܐ [ . . ] ܐܘܣܦ ܡܛܠ ܕܒܕܡܘܬ ܒܪܐ ܡܝܬܘܢܝ[ . . ] ܘܚܟܡܬܘܢ ܫܒܪܘܬ[ܝ] ܘܗܫܐ
JulRom ܐܘܪܗܝ . ܘܐܬܚܣܢ ܡܢ ܚܫܐ ܕܢܦܫܗܼ . ܘܐܬܠܝ ܒܠܒܘܫܘܗܝ̈ ܡܛܠ . ܐܬܓܢܚ ܒܢܦܫܗ ܓܒܪܐ ܦܪܘܫܐܼ . ܘܗܘܼܐ ܒܚܫܐ ܣܓܝܐܐ
JulRom ܐܘܪܗܝ . ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܼܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ . ܡܪܝ ܡܠܟܐܼ . ܡܛܠ ܘܡܕܝܢܬܗܘܢܼ̈ . ܐܪܡܝ ܐܦ ܗܼܘ ܒܥܘܬܗ ܩܕܡ ܡܿܠܟܐ
JulRom ܐܘܪܗܝܐܼ̈ . ܢܫܬܪܐ . ܘܬܬܗܝܡܢ ܠܐܠܗܘܬܟܘܢܼ . ܕܠܐ ܡܛܠ . ܘܒܠܚܘܕ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗܿ ܥܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܡܪܥܝܬܗ ܕܛܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܒܩܪܝܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܠܗܼ ܝܨܦ ܗܘܐ ܚܫܐ ܩܠܝܠ ܒܪܥܝܢܗ .
JulRom ܐܝܠܢ ܕܐܬܒܕܩ ܠܗ ܒܩܨܡܘܗܝ̈ . ܩܿܕܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܙܗܪܗ ܡܛܠ ܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܟܘܠܗ ܕܡܗܡܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܼܢ .
JulRom ܐܣܟܡܐ ܕܦܠܚܘܬܗ ܗܢܐ ܟܕ ܚܙܐ   ܦܩܪܘܬܗܘܢ ܘܫܢܝܘܬܗܘܢ ܡܛܠ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐܼ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܼܐ . ܘܡܛܫܐ ܗܘܼܐ ܥܠ ܢܦܫܗܼ .
JulRom ܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟ ܫܪܝܪܬܐ . ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܛܠ ܚܠܦ ܫܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܟܿ . ܘܕܢܓܪܢ̈ ܫܢܝܟ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ
JulRom ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܢ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܕܝܠܢ ܗܘܐ ܟܪܟܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܛܠ . ܕܟܕ ܛܒ ܠܡ ܒܙܕܩܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢ ܢܨܝܒܝܢ ܚܕܐ
JulRom ܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐܼ . ܡܛܠ ܕܫܘܠܛܢܟܘܢܿ . . . ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܗܡܐ ܗܘܼܐ ܒܗܠܝܼܢ .
JulRom ܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܟ ܕܐܝܬ ܥܡܢ ܫܩܠܟ ܚܐܦܗ ܕܫܘܒܗܪܟ ܘܣܥܪܬ ܗܕܐ ܡܛܠ ܣܥܪܬ ܗܕܐ ܘܠܐ ܙܥܬ ܘܕܚܠܬ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܝ . ܘܟܒܪ
JulRom ܓܙܡܘܗܝ̈ ܘܠܘܚܡܘܗܝ̈ ܕܥܘܿܠܐ . . ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܚܙܐ ܡܛܠ ܕܛܪܘܢܐ . ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܩܢܛܐ ܡܕܡ ܒܪܥܝܢܗ ܕܫܪܝܪܐܿ .
JulRom ܕܐܠܗܐ̈ ܠܡ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܫܟܢܘ ܠܗ ܫܝܢܐ ܠܬܒܝܠ . ܐܪܚܫܘ ܡܛܠ ܝܘܠܝܣ   ܓܐܝܣ ܣܒܣܛܣ ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܠܬܒܝܠ ܟܠܗ ܫܠܡ .
JulRom ܕܐܡܠܟܬ ܥܠܝܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܛܒ ܛܒܐ ܓܝܪ ܕܚܢܦܘܬܗ ܕܝܘܠ ܡܛܠ ܣܟ ܠܐ ܩܒܠܘ ܣܝܒܪܬܐ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܢ ܚܫܗܘܢ
JulRom ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܠܚܝܠܘܬܝ̈ ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܬܓܘܣܬܘܢ ܡܛܠ ܡܼܢ ܟܠ . ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ .
JulRom ܕܐܫܟܚ ܥܒܕܟ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܘܐܬܦܩܕܢ ܚܢܢ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܡܫܬܒܚܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܒܗܠܝܢ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐܼ .
JulRom ܕܐܫܟܚܬ ܠܡ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ . ܐܬܗܝܡܢܬ ܡܛܠ ܡܬܚܫܚ ܗܘܼܐ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܫܘܦܪܢܘܬܐ ܟܕ ܐܿܡܪ .
JulRom ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܣܕܐ ܒܥܝܢܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܢ . ܒܗܕܐ ܠܡ ܡܛܠ ܕܢܪܝܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܢ ܚܠܒܼ .   ܩܪܝܗܝ ܠܐܘܩܠܝܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ .
JulRom ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܚܘܒܟܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܘܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܿ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܐܣܥܘܪ ܗܘܝܬ ܗܠܝܼܢ . ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܬܨܒܘܢܼ . ܐܠܐ
JulRom ܕܐܬܓܠܝ ܫܪܪܟ ܕܥܡܢ ܘܐܬܕܢܚܬ ܚܦܝܛܘܬܟ ܕܥܠ ܙܟܘܬܢ ܒܝܕ ܡܛܠ ܕܝܢ ܝܘܡܢ ܕܠܝܬܝܗܿ ܡܠܟܘܬܟ ܒܐܬܪܐ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܠܝܢܘܣ .