simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܣܓܝܐܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢܿ ܟܠܗܿ ܓܝܪ ܝܩܪܬܗܘܢ ܘܩܢܝܢܗܘܿܢܿ ܡܛܠ ܐܪܡܝܐ̈ . ܘܠܐ ܡܘܦܝܢ ܗܘܘ ܠܒܙܬܗ ܕܐܬܪܐ {ܕ}ܪܗܘܡܝܐ̈ .
JulRom ܡܠܝ̈ ܫܢܝܘܬܟ ܡܬܐ ܢܣ ܐܢܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܗܘܝܬ ܕܩܕܡ ܡܛܠ ܓܒܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܘܐܪܐ ܢܡܛܝܗܿ ܠܣܝܒܘܬܟ ܐܘܣܒܝܣ ܐܡܿܪ .
JulRom ܠܡ ܕܗܟܢܐ ܚܙܝܬܟܘܢ ܕܣܪܝܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܘܒܐ ܕܪܚܡܬܢ ܡܛܠ ܐܬܦܢܝ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܫܢܝܐܼ . ܘܢܦܼܩ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡܿܪ .
JulRom ܕܢܟܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܕܘܥܝܗܘܢܼ̈ . ܕܢܬܚܙܘܢ ܬܘܒ ܒܡܕܝܢܬܢ . ܡܛܠ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܚܠܦܘ ܐܬܪܐܼ .
JulRom ܕܐܫܟܚܬ ܠܡ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ . ܐܬܗܝܡܢܬ ܡܛܠ ܡܬܚܫܚ ܗܘܼܐ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܫܘܦܪܢܘܬܐ ܟܕ ܐܿܡܪ .
JulRom ܐܝܠܢ ܕܐܬܒܕܩ ܠܗ ܒܩܨܡܘܗܝ̈ . ܩܿܕܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܙܗܪܗ ܡܛܠ ܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܟܘܠܗ ܕܡܗܡܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܼܢ .
JulRom ܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐܼ . ܡܛܠ ܕܫܘܠܛܢܟܘܢܿ . . . ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܗܡܐ ܗܘܼܐ ܒܗܠܝܼܢ .
JulRom ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܪܫܐ ܕܐܘܚܕܢܗ . ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܒܚܘܫܒܐ̈ .
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܡܪܥܝܬܗ ܕܛܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܒܩܪܝܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܠܗܼ ܝܨܦ ܗܘܐ ܚܫܐ ܩܠܝܠ ܒܪܥܝܢܗ .
JulRom ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘܠܼܐ ܕܐܚܝܕܝܢܢ . ܘܟܕ ܝܠܦ ܐܟܣܪܟܣ ܒܗܠܝܼܢ ܡܛܠ ܕܙܩܘܦܐ̈ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܘܕܥ ܢܦܫܢ ܓܠܝܐܝܬ .
JulRom ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܠܐ ܙܥܘܪܝܼܢ̈ ܩܪܒ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܦܪܗܣܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ .
JulRom ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܕܫܪܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܒܪܐ̈ ܕܐܫܬܕܪܘ ܨܐܕܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܫܩܝܠܐ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈   ܒܥܝܢܝ̈ ܒܕܡܘܬܗܿ . ܗܢܘ ܕܝܢܼ .
JulRom ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒܼܬ ܥܫܝܢܘܬܟܘܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝ̈ ܡܠܟܘܬܗܿ ܡܛܠ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܕܝܢ ܐܘ ܡܫܒܚܐ ܘܥܫܝܢܐ ܡܿܠܟܐ ܕܠܥܠܡܼ .
JulRom ܕܝܕܥܘ ܕܩܪܝܒ ܠܗܘܢ ܛܪܘܢܐ ܘܒܓܘ ܐܬܪܐ ܫܪܐ ܘܠܚܝܡ ܠܗܘܢܼ ܡܛܠ ܩܐܪܣܐ . ܦܩܘܕܝܗ̈ܿ ܕܝܢ ܘܡܕܒܪܢܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ .
JulRom ܚܢܦܘܬܗ . ܘܟܕ ܡܿܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗܼ . ܡܛܠ . ܒܕܠܐ ܙܕܩܬ ܠܗ ܣܘܢܩܠܛܘܢ ܕܪܗܘܡܐ ܦܘܢܣ̈ ܕܡܠܟܘܬܐܼ .
JulRom ܫܝܢܗܿ ܘܕܝܠܕܝܗ̈ܿ . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܗܠܝܼܢ . ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܟܿ . ܕܢܓܪ ܫܢܝܟ̈ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܟܿ .
JulRom ܚܟܡܬܟ ܘܢܗܝܪܘܬ ܐܝܕܥܬܟ . ܐܚܝܕ ܓܝܪ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܒܨܪ ܡܕܡ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܟܡܐ ܕܡܨܝܢܢ .
JulRom ܓܙܡܘܗܝ̈ ܘܠܘܚܡܘܗܝ̈ ܕܥܘܿܠܐ . . ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܚܙܐ ܡܛܠ ܕܛܪܘܢܐ . ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܩܢܛܐ ܡܕܡ ܒܪܥܝܢܗ ܕܫܪܝܪܐܿ .
JulRom ܕܗܝܼܝ ܪܝܫ ܐܘܚܕܢܢ ܡܠܼܐ ܙܒܢܐ . ܘܠܐ ܢܣܬܪܗܒ ܢܩܪܐ ܡܛܠ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܕܚܝܠܘܬܟܘܢܿ ܕܢܓܪ ܪܘܚܢ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ .
JulRom ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܐܚܐ̈ ܘܪܚܡܐ̈ ܝܗܒܬ ܟܠܗܝܢ ܠܨܒܝܢܟܘܢܿ ܕܟܕ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̈ ܘܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܡܣܘܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢܼ .