simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph - ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܢܟܦܘܬܟ X ܕܬܫܠܐ . ܘܬܦܣܘܩ ܡܢ ܠܙܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܕܡܢܗ ܒܥܓܠ ܗܘܝܐ ܠܝ ܣܥܘܪܘܬܐ .
JnRufus:Pleroph . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܡܛܠ X X ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܪܕܘܦܐ ܘܘܘܡܐ ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ
JnRufus:Pleroph X ܟܦܘܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܬ̇ ܐ ܗ̇ܝX . ܕܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ ܠܣܡܝܘܬܐ ܕܐܚ̇ܕܐ ܒܥܠܡܐ .
JnRufus:Pleroph Xܘܝܡܢܘܬܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܡܨܥ ܆ ܐܘ ܕܟܠܟܠܗ ܬܡܠܠ . ܠܘ ܙܦܠܢ ܡܛܠ ܐܘܪܪܗ ܒܩܕܠܗ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܚܝܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܐܢܬ
JnRufus:Pleroph ܐܘܠܨܢܐ ܐܦܝܣ ²ܠܘ ܕܢܠܒܟܗ ܠܒܒܘܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܠܩܢܐ ܆ ܕܗܟܢܐ ܡܛܠ ܐܣܬܩܒܠ . ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܠܝܪܝܩܐ ܐܠܐ ܫܚܝܡܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ
JnRufus:Pleroph ܐܘܬܢܛܝܐ ܘܠܐ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܝܠܢ ܠܗܠܝܢ ܡܚܪܡܝܢܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܡܛܠ . ܟܐܢܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܬܬܝܪܡܝܢ . ܡܕܝܢ ܠܘ
JnRufus:Pleroph ܐܝܩܪܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ . ܘܟܕ ܟܐܢܘܬܘ ܕXܝXܗܐ ܡܕܒܪܐ ܗܘܬ ܇ ܡܛܠ ܕܗܢܝܘܟܐ ܢܫܕܘܢ . ܘܒܠܚܘܕ ܗܝ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐX ܢܠܒܟܘܢ .
JnRufus:Pleroph ܐܠܗܐ : ܘܢܫܬܘܬܦ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐX : ¹ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܘ ¹¹ܨ̇ ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ
JnRufus:Pleroph ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܕܥܬܝܕ ܕܢܥܒܕ̣ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܦܪܐ . ܐܣܪܟܠ ܟܕ ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܒܚܙܘܐ ܗܘ ܝܘܒܢܠܐܘܣ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܫܘܕܥ . ܐܡܪ ܕܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܡܛܠ ܕܫܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . : ܐܢܕܝܢ ܡܛܠܬܗ ܐܘ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܠܝܪ̣ܪܘܣ ¹ܪܥܝܐ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܀ X - ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܩܘܡܛܝܢܘܣ . ܡܢ ܗܠܝܝܢ ܢܨܝܚܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ . ܡܛܠ ܪܒܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ X ܠܓ - ܬܘܝ- ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫܝܢ̈ ܬܪܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ X ܥܬܝܩܐ̈ ܩܝܠܝܩܝܐ̈ ܡܛܠ . ܒܫܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܘܝܪܐ ܀ X ܡ - ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ .
JnRufus:Pleroph ܒܘܛܠܗ̇ ܪܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܡܪܘܢ ܐܒܗܬܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܠܡܬܚܦܛܘ ܒܠܚܘܕ ܐܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗܫܐ ܐܚܝܕ ܢܫܪܩܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ .
JnRufus:Pleroph ܓܒܪܐ ܛܘܒܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܣܦܠܐܪܝܣ . ܐܙܠ ܕܢܬܒܪܟ ܡܢܗ . ܟܕ ܡܛܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢܣܝܢ . ܘܗܟܢܐ ܢܛܪܘܕ ܠܫܐܕܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܕܐܫܬܕܝ ܝ X X ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܘܣܝܘܣ . ܘܐܬܬܨܝܕ ܡܢ ܡܛܠ ܒܐܟܣܘܪܝܐ . ܠܫܘܪܪܗ ܕܚܠܡܐ ܫܪܝܪܐX ܕܛܘܒܪܝܬܐ ܐܠܝܢܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܡ ܡܠܬܐ ܣܩܝܠܬܐ ¹ܘܠܫܢܐ ܫܪܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܛܠ . ܘܡܢܗܘܢ ܐܩܝܡ ܠܐܪܣܝܣ ܕܝܘܡܢ ܥܠ ܫܡܗ ܡܬܟܢܝܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܐܫܬܕܪܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪܟ ܡܢ ܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܕܢܣܒܘܢܟ ܡܛܠ . ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܆ ܩܘܡ ܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܬܪܥܐ ܙܥܘܪܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܗXܘ ܚܪܡܐ . ܠܐ ܐܘܣܩ ܬܘܒ ܕܐܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܡܛܠ ܡܨܝܢ ܒܢ̇ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܪܢܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ .
JnRufus:Pleroph ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܦܘܟܝܗ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܫܬܐ̣ܠ ܡܢܗ̇ : ܕܡܛܠ . ܡܢܐ ܛ̇ܪܕ ܠܗܝܢ . ܐܡܪ ܠܘܬܗ̇ ܆