simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܐܢܫܝܢ̈ ܬܪܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ X ܥܬܝܩܐ̈ ܩܝܠܝܩܝܐ̈ ܡܛܠ . ܒܫܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܘܝܪܐ ܀ X ܡ - ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ .
JnRufus:Pleroph ܣܘܢܕXܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܕܫܠܡܬ ܠX ܀ ܘܘ - ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܚܛܝܐ ܡܢܢ . ܗܠܝܢ ܚ̇ܐܫ ܐܢܐ ܡܝ̇ ܐܒܐ .
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܙܘܥܬܐ . ܡܪܠ ܕܡܪܝܐ ܡܣܟܢܗ̇ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܡܛܠ . ܐܫܬܕܝܪ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܦܐܝܘܬܗ̇ . ܚܛܝܬܐ ܚܛܪ ܐܘܪܫܠܝܡ .
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܕܐܫܬܕܝ ܝ X X ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܘܣܝܘܣ . ܘܐܬܬܨܝܕ ܡܢ ܡܛܠ ܒܐܟܣܘܪܝܐ . ܠܫܘܪܪܗ ܕܚܠܡܐ ܫܪܝܪܐX ܕܛܘܒܪܝܬܐ ܐܠܝܢܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܡܝܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܕܐ ܗܘܝܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܝܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ .
JnRufus:Pleroph ܕܩܡ ܡܝܢ ܝܡܝܢܗ ܕܒܝܫܐ . ܕܢܦܪܩܝܘܗܝ ܡܢ ܕܕܘܩܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܒܦܘܡܝ . ܘܒܡܨܥܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܐܫܒܚܝܘܘܝ .
JnRufus:Pleroph ܕܚܠܐ ܐܢܫܝܐ ܘܢܝܚܐ ܘܫܘܓܫܐ ܕܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ . ܘܠܪܫܝܥܐ̈ ܡܛܠ ܕܣܬܪܬܘܢ ܗܝܕܝܢ ܇ ܗܝܢ ܟܕ ܗܝܝܢ ܒܢܝܬܘܢ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ .
JnRufus:Pleroph ܥܒܘܪܝܐ ܕܗܘܐ X ܒܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ· ܐܠܐ ܕܠܐ ܣܓܝ ܡܛܠ ܘܕܝܠܝܢܐܝܬ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܓܘܐ ܨܝܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
JnRufus:Pleroph ܕܗXܘ ܚܪܡܐ . ܠܐ ܐܘܣܩ ܬܘܒ ܕܐܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܡܛܠ ܡܨܝܢ ܒܢ̇ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܪܢܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ .
JnRufus:Pleroph X ܟܦܘܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܬ̇ ܐ ܗ̇ܝX . ܕܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ ܠܣܡܝܘܬܐ ܕܐܚ̇ܕܐ ܒܥܠܡܐ .
JnRufus:Pleroph ܪܐܙܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩ̣ܝܫܬܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܕ ܐܠܘܐ ܡܘܕܝܢܢ ܡܛܠ ܒܢܦܫܝ ܘܥܢܘܐܝܬ ܚ̇ܝܐ ܗܘܝܬ . ܫܩ̇ܠܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܝ .
JnRufus:Pleroph ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕ ܚܕܕܐ̈ . ܒܚܕ ܡܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܝܢ ܒܫܠܝܐ ܒܠܐܒܪܐ ܕܡܝܘܡܐ ܕ ܓܐܙܐX .
JnRufus:Pleroph ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܣܘܙܘܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܟܦܪ ܣܥܪܬܐ ܩܪܝܬܐ· ܥܠ ܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܡܝܠܐ̈ ܡܢ ܓܙܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܚ̇ܙܩ ܐܢܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܘܟܕ ܪܫܡ ܗܘ ܐܒܐ ܠܝܘܡܐ ܕܒܗ ܚܙܐ ܡܛܠ ܦܨܝܚܐ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܘܐܡܪ ܇ ܐܒܐ ܨܠܐ ܡܛܠܬܝ ܘܐ ܓܥܠܝܢܝ .
JnRufus:Pleroph ܢܝܚܗ ܕܦܪܘܛܪܝܘܣ . ܪܕܦܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܩܠܪܝܩܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܫܬܘܝ . ܟܕ ܓܝܪ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
JnRufus:Pleroph ܟܠܗܝܢ ܕܥܒܕܬ ܥܡ ܥܒܕܟ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܕ ܡܛܠ ܘܒܢܝܢܐ ܘܙܘܗܪܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܪܘܥ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ .
JnRufus:Pleroph ܗܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ܐܢܫܝܝܢ̈ ܗܠܝܝܢ ܕܢܣܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܩܪܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ .
JnRufus:Pleroph ܙܘܣܝܡܘܣ ܪܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܣܩܠܘܢܐ . ܕܗܘ ܐܫܬܥܝ ܡܛܠ . ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܙܟܪܝܐ ܩܫܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ .
JnRufus:Pleroph ܫܘܚܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܓܠܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܝ ܟܬܪ ܗܫܐ ܘܬܒ ܡܛܠ ܦܣ ܠܝ ܘܢܫܒܩܢܝ . ܕܒܝܨܝܦܘܬܐ ܐܥܒܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܝܐ ܘܡܘܬܪܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܐܫܬܕܪܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪܟ ܡܢ ܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܕܢܣܒܘܢܟ ܡܛܠ . ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܆ ܩܘܡ ܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܬܪܥܐ ܙܥܘܪܐ .