simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܟܕ ܒܟܠܗܝܢ ܫܡܥ ¹ܘܒܚܕܐ ܫܪܥ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܢ ܫܠܝ ܩܡ ܙܕܝܩܐ ܕܠܐ ܥܒܕ . . . ܐ . ܗܕܐ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܦ̇ܩܪ . .
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܇ ܕܒܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܒܣܘܟܠܐ ܡܨ̇ܠܐ ܇ ܢܣ̇ܝܒܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢX .
IsaacNin:memColl ܡܪܝ ܕܠܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܩ̇ܪ̣ܒܬܢܝ ܒܝܕ ܚܒܝܒܟ ܇ ܐܠܦܝܢܝ ܡܛܠ ܠܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܘܬܟ ܇ ܫܪܪ ܒܝ ܣ̇ܒܪܗ ܒܚܕ ܦܝܣܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ .
IsaacNin:memColl ܗܢܐ ܠܟܠܢܫ ܫܟܝܚ ܗܘ ܠܗ ܚܘܪܐ ܘܡܚܙܝܬܐ ܒܩܕܡܝܐ̈ ܥܠܠܢ̈ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܘܠܘ ܚܕܐ ܗܝ ܥܠܬ ܡܦܩܬܐ ܕܟܠܗܘܢ .
IsaacNin:memColl ܕܐܦܢ ܗܝ ܠܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܇ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܠܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܒܝܕܥܬܗ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܠܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗ̇ .
IsaacNin:memColl ܕܐܢܢܩܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܨܒܝܢܢ ܕܢܗܘܘܢ ܕܘܒܪܝܢ̈ ܇ ܗܟܢ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܓܫ ܕܐܝܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܒܗܝܢ ܒܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ .
IsaacNin:memColl ܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܩܪܝܒ· ܘܡܥ̇ܕܪ ܠܗܘܢ ܠܡܚܒܢܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܣܬܒܠܝܢ ܇ ܢܩܝܦ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܘܒܒܐ .
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܇ ܘܪܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ .
IsaacNin:memColl ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܝܢܢ ܇ ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܦܝܣ ܕܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ .
IsaacNin:memColl ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ· ܡܛܠ ܓܘܫܡܐ ܇ ܡܛܠ ܥܘܘܟܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܙܕ̇ܕܩ ܇ ܕܟܠܝܘܡ ܒܚܣܝܪܘܬܐ ܩ̇ܐܡ .
IsaacNin:memColl ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܢܒܨܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܪܘܡܐ ܝܗܒܢܢ ܢܦܫܢ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܒܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ܠܥܘܬܪܐ ܟܠܗ ܕܚܘܒܗ ܡܟܝܢ ܣܓܝ ܀ 17ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܡ̇ܚܒ ܗܘܐ ܝܬܝܪ ܠܗܢܘܢ ܗܕܐ ܣܥܪ ܨܐܕܝܗܘܢ ܇ ܕܠܐ ܒܨܝܪ ܡܛܠ ܚܝܒܐ̈ ܕܚܡܫܡܐܐ ܕܝܢܪܘܗܝ̈ ¹⁶ܘܕܚܡܫܝܢ ܚܘܝ ܀ 31ܠܘ
IsaacNin:memColl ܛܒܘܬܗ ܥ̇ܒܕ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܢ ܐܝܬܝ ܠܗܘܝܐ . ܘܡܛܠܬܢ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ . ܗ̇ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܗܘܝܘ ܟܝܢܗ . 38ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܠܡܫܣܝܘܬܟܘܢ ܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܪܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܡܛܠ ܥܠܬܗ ܕ ܓܠܝܢܐ ܘܕܚܝܠܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܠܗܘܢ . ²⁷ܐܬܠ̇ܒܒܘ
IsaacNin:memColl ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝX . ܐܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܝ̇ܐܝܐ ܗܘܬ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܇ ܗܘܘ ܠܡ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܇
IsaacNin:memColl ܗܢܐ ²¹ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܠܡ ܠܐܠܗܐ ܡܡ̇ܠܠܝܢX ܀ 16ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܬܬܒ̇ܪܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܦܘܡܝ̇ܗܘܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܐܢܘܢ ܇
IsaacNin:memColl ܕܗ̇ܘ ܕܟܠ . Xܡ ܒܗ ܩ̇ܐܡ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬ ܚܕܘܬܗX ܀ 40ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܟܕ ܡܫ . ܡ ܠܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܡ ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܕܐܚܒܢ ܘܕܫܪܟܐ . mܝ6 ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܡܫ̇ܚܝܢ . ܐܠܗܐ ܠܡ ܕܥܬܝܪ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܫܝܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ܛܟܣܐ ܓܝܪ ܕܠܒܪ ܝ̇ܕܥ ܕܢܗܦܟ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܀ 1ܝܨ ܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܚ̇ܘܐ ܇ ܐܦ ܥܠ ܒܪܝܬܢ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܇ ܐܠܐ ܐܙܠܝܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ . ܐܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚ̇ܘܐ ܡܛܠ . 30ܥܠܠܬ̇ܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܦܝܐ̈ ܢ̇ܣܒܐ ¹⁵ܡܫ . ܒܪܢܘܬܗ ܇