simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܟܝܬ ܗܝ̇ ܕܐܢܫ ܠܡXܛܝܢܝܬܐ X--X⁰ܠܒܘXܗܝܢ X XX X X --- ܡܛܠ ܕܥܠ ܗܕܐ ܪܡܘܬܐ ܥ̇ܒܕܐ . ܘܡܢ ܪܡܘܬܐ̣ ܢ̇ܦܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܠܗܐ .
IsaacNin:DiscColl ܕܗܘ̇X ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ : ܨܒܐ ܘܥܡܪ XXXX XX X ܒܗ ܡܛܠ ܥܠܡܐẌ ܘܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܠܡܣܩܘ ܐܠܗܐܝܬ .
IsaacNin:DiscColl ܕܠܘ ܐܠܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ¹¹ ܥܒܪܘ ܒܦܪܕܝܣܐ ܠܥܠܡ ܡܫܬܒܩܝܢ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܬܥܒܪ ¹⁰ܐܦܩ ܐܢܘܢ .
IsaacNin:DiscColl ܕܚܝܝܢ̈ ܗܘ ܒ̇ܥܐ̣ ܘܠܘ ܐ ܐ ܕܢܫܢܩܢ ܀ 13ܡܛܠXܕܝܢ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܒܬܪܝܢ ܫܡܘܢܐẌ ܘXܐܝܟ̈ ܗܘ̇ ܕܒܨܠܝܒܐ ܐܬܚܣܝX .
IsaacNin:DiscColl ܕܗܘ̇ X X 32ܕܣܒܠ X ܚܫܐ̈ ܡܛܠܬܢ ܆ ܛܒ ܝܨܝܦ ܕܚܝܝܢ̈ . ܣܓܝ ܡܛܠ ܒܟܠܥܕܢ . X7ܠܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܦܘܪܩܢܢ . ܐܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܬ̇ܝܢ ܟܠ ܫܚܩܐ̈ ܕܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ⁸ܡܬܥܕܠ X ܒܫܚܩܗ ܆ XXX X X ܘܠܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܘܠܐ ܒܦܓܪܐ .
IsaacNin:DiscColl X X X 18ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐ ³ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ X ܠܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܗܝX . ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̣ ܗܝ ܗܝ ܛܥܡܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ .
IsaacNin:DiscColl ܕܩܡ X 266 ܠܗܡܟܝܠ̣ܒܚܐܪܘܬܐܕܚܘܫܒܐ̈ ܇ ܕܡܠܝܐ ܙܘܥܐ̈ ܡܛܠ . ܘܒܪܢܝܗܘܒܚܘܫܒܘܗܝ̣̈ ܠܐ ܕܡܐX ܠܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
IsaacNin:DiscColl ܒܣܝܡܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐXX ܕܐܠܗܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܀ XXX ܡܛܠ ܐܠܐ ܝܬܝܪܘܬ ܦܪܗܣܝܐ . ܡܥܕܐ ܗܝ ⁴ܦܪܗܣܝܐ ܪܕܦܐ ܠܕܚܠܬܐ .
IsaacNin:DiscColl ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܢܝܬܐ ܗܝ ܠܗ ܨܒܘܬܐ ܀ ܒܘܣܡܐ̣ ³ܢܣܬܟܠ . ܡܛܠ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܗܘ ܒܟܝܢ ܐܘ ܕܗܢܘܢ ܥܨܝܢ ܢ̇ܦܫܗܘܢ ܠܗܕܐ .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܟܠܗ ܓܙܟ ܝܗܒܬܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܐܛܠܘܡ ܠܡܢܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝ ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ̣ ܐܦ ܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܬܥܒܪ ¹⁰ܐܦܩ ܡܛܠ ܒܪܐ ܠܐܕܡ ܘܚܘܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܟܒܫX .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܗܘܢ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܫܠܡܘ̣ ܡܛܠ X Xܐܠܐ ܐܢX X 143ܩ X ܕܫܒܩܘܗܝ ⁸ܠܘܩܕܡ ܘܐܡܐܢܘ ܡܢܗ .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܥܠܬܐ ܦܫܝܩܬܐ ܐܬܦܪܣ ܠܢ ܠܡܙܕܕܩܘ ܒܗ̇ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܆ ܡܛܠ . X0ܘܗܕܐ ܗܝ ܗܝ̇ ܕܐܡܝܪܐ ܕܠܐܨܒ̇ܐ ܕܢܐܒܕ ܡܢܗܚܛܝܐ .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ̣ ܐ̣ܦ ܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ¹ܬܡܝܗܬܐ ²ܕܕܡܥܐ̈ ܐܡܝܢܬܐ³̈ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܡܟܝܟܐ̈ ܕܡܛܠ ܡܪܢ ܆ ܗܠܝܢ ܠܐ ܛ̇ܥܡܝܢ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ .
IsaacNin:DiscColl ܦܘܩܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܦܪܘܫܘܬܐ : ܠܡܥܨܐ ܐܢܫ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܡܛܠ X ²ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ X 214 ܥܠܡܐ . ܟܡܐ ܐܢ ܢܬܟܬܫ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܐ .
IsaacNin:DiscColl ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ . ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܡܛܠ ܗܢܘ ܆ ܕܢܦܝܣ ܠܒܪܢܫܐ̣ ܕܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ .
IsaacNin:DiscColl ܕܕܠܐ X X71ܒܨܒܝܢܗ ܡܫܘܪ ܠܗܝܢ ܠܒܐ̣ ܘܡܒܥ X ²ܠܗ ܠܒܟܝܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܚܘܕ ܐܢܫ ¹ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܢܒܟܐ . ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ .
IsaacNin:DiscColl ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܘ ܚܛܝܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܪܝܪܥܬܗ · ܗܟܢܐ ܘܫܘܝܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܪܚܘܒܗ .
IsaacNin:DiscColl ܕܚܣ ܠܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܫܘܥܒܪܐ ܪܥܪܬܐ ܐܝܬܝܢ ܡܛܠ ܕܐܬܟܢܫܘ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐX .