simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet X ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ̣ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܥܡܠܝܟ̈ ܕܒܨܘܡܐ ܡܛܠ ܫܡܟ . O⬩ ܩܘܦܚܐ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet ² ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ³ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ⁴ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ : X ܗ̇ܝ ܕܬܚܒ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ¹ܕܐܒ̇ܕ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet ²⁷ܕܫܪܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܒܙܢܝܘܬܐ̣ ܐܣܬܡܝܬ ܢܦܫܗ ܒܚܫܟܐ ܡܛܠ ܘܪܢܝܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ²⁴ܕܚܝܠܐ ²⁵ܘܫܘܢܩܐ ܕܒܓܗܢܐ XX⁰ ܇ ²
DadQaṭ:ComAscet ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܥܠܬܐ ܇ ܢܩܘܐ ܒܗ ܒܥܡܠܗ̣ |ܟܕ ܝ̇ܨܦX XXܕܠܐ ܡܛܠ ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܕܥܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܦܪܫܐ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet ܐܠܗܐ ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܚܪܝܢܐ X¹ ܕܢܩܝܦ ܠܡܩܝܡܘܬ ²ܨܒܝܢܐ ܡܛܠ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܬܥܨܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܫܟ ¹ ܘܬܫܪܐ ܨܒܝܢܟ
DadQaṭ:ComAscet ܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܫܝܛܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܡܛܠ ܆ ²ܕܢܐܡܪ : |ܕܐܢ ܬܩܢܐ ܡܘܟܟܐ XX Xܢ ܘܬܫܘܛ ܢܦܫܟ ܒܨܒܝܢܟ
DadQaṭ:ComAscet ܐܠܗܐ̣ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܒܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܘܪܒܢܐ̈ ²⁹ܘܫܪܟܐ ܡܛܠ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܡܥܝܕ ܢܦܫܗ ܒܨܒܝܢܗ ܠܡܣܝܒܪܘ ܨܥܪܐ ܘܫܝܛܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܒܘܣܡܐ ¹0ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܥܡܠܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܡ ܫܪܟܐ ܡܛܠ ܗܪܟܐ X ܒܓܕܫܐ̈ ܘܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܥܡܠܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܗܘܝܘ ܕܫܪܝ ܒܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܕ X ܡܛܠ ܣܓܝ ܪܓܬܟ . ܥܡܠܝܩ ⁷ X ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܗܘܝܘ ܕܫܪܝ ܒܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܕ X ܡܛܠ ܣܓܝ ܪܓܬܟ . ܥܡܠܝܩ ⁷ X ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ : ܕܐܝܟܢܐ ܕܥܡܘܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܠܡܣܩܘ ܡܛܠ X X ܘܪܘܓܙܗ̣ ܘܡܬܡܠܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܡܘܟܟܐ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܢ ܠܐ ܡܪܚܩ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܡܢ ܢܘܬܦܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ̣ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܡܛܠ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܘܪܚܝܩܘܬܐ ¹³ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ¹⁴ ܡܪܢܝܬܐ̈ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܢ ܡܨܠܐ̣ ܘܐܢ ܦ̇ܠܚ ܘܐܢX ܩ̇ܪܐ ܇ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܝܡܬܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܡܕܥܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܢX² ܩܪܒܝܢ ²⁴ܠܢܫܐ̈ ܘܠܛܠܝܐ̈ ܡܐ ܕܡܩܪܒ ܥܡܗܘܢ ܚܫܐ ܡܛܠ ܘܒܛܘܪܐ̈ ܢܥܡܪܘܢ̣X ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܐܢܬܬܐ ܘܠܐ ܛܠܝܐ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܦܢ ¹⁸ܩܪܒܐ̈ Xܦܘܫܩܐ X . X --¹ܩ Xdd X X8ܡܥܕܪܢܐ X ܡܛܠ ܕܢܪܚܩ ܢܦܫܗ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ¹⁵ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܢܫܐ̈ ܘܛܠܝܐ̈ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܚܫܐ̈ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܠܡܩܢܐ ܡܛܠ Xܢ ܒܘܨܪܐ̈ ܕܐܢܫ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܕܬܫܥ̈ ܡܝܬܪܬܗ̣̈
DadQaṭ:ComAscet ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܩܪܒܐ̈ ܡܥܘܟܝܢ ܠܟ : XX ܡܛܠ ܬܐܬܪ ܐܢܘܢ ܆ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ̣ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܘ ܓܘܒܐ ܪܚܝܩ ܡܢܗ . ܥܕ ܕܝܢ ܗܘ̇ܐ¹0 ܓ̇ܐܪ ܠܗ̣ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܓܘܒܐ ܘܟܕ ܒ̇ܥܐ ܣܐܢܗ ܕܢܕܚܝܘܗܝ X ܠܐ ܡܫܟܚ
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܘ ܢܢܛܪܟ ³ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܛܐܡܘܬܐ ܆ X ܕܢܐܡܪ ܆ ܕܐܢ |ܠܐ ܠܡ ܡܛܠ : ¹ܙܘܗܪܐ ܕܬܫܥܐ̈ X : ²ܥܨܝ ܢܦܫܟ ܒܗܘܓܝܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̣̈
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܘ ܣܛܢܐ X ܚܝܠܬܢ ܡܢܝ ܘܒܩܛܝܪܐ ܕܒ̇ܪ ܠܗ ܠܪܥܝܢܝ ܡܛܠ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܚܘܫܒܐ̈ ⁵ܕܡܙܝܥܝܢ ܒܝ ܫܐܕܐ̣̈