simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܚܣܝܪܘܬ XXXX X -- ¹⁰ܢܬܟܫܠܘܢ X -- ⁸ X X X-- ⁰ܢܩܪܒܘܢ ⁷ ܡܛܠ ddX ܘܓܕܫܐ ܓܝܪ ܕܩܪܒܐ̈ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘXXXX X XXX --⁸
DadQaṭ:ComAscet ⁵ܕܠܘ ܡܚܕܐ ܕܡܪܦܐ ܐܢܫ ܠܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܐܬ̇ܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ⁴ ܕܒܕܪ ܡܛܘܬܗ ܐܣܘܛܐܝܬ .
DadQaṭ:ComAscet ܗܕܐ Xܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ X : ¹ܕܐܢ ܒܟܠ ܠܫܢ ܐܡܠܠ ܡܛܠ ¹⁸ ܘܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܕܓܠܝܢܗ̣ O⬩ܐܝܟ ܣܘܟܝܗܘܢ ܕܟܠܝܘܡ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ : ܕܐܝܟܢܐ ܕܥܡܘܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܠܡܣܩܘ ܡܛܠ X X ܘܪܘܓܙܗ̣ ܘܡܬܡܠܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܡܘܟܟܐ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܕܐ ܗܝ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܒܪܥܝܢܐ ܗܘܝܐ̣ ܡܛܠ ܐܦܠܐ ܡܨܝܐ Xܢ ܕܒܠܥܕ ܡܢ ⁵ܫܠܝܐ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܟܝܟܐ ܕܫܪܪܐ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܗܢܐ ܣܒܐ ܢܙܝܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܡ̣ܪܐ ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܟܣܐ̣ ³⁴ܐܗܦܟܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܝX ܣܒ ³⁵ܡܢܝ ܠܡܘܬܐ ܗܢܐ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܡ̇ܢܘ ܣܐܡ ⁴0ܢܘܪܐ ܒܥܘܒܗ̣ ܘܢܚܬܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܘܩܕ ܇ ⁴¹ܐܘ ܡܛܠ ³⁹ܘܟܕܘ ܇ ܘܒܟܠܗ ܚܝܠܟ ܐܪܚܩ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ .
DadQaṭ:ComAscet ² ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ³ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ⁴ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ : X ܗ̇ܝ ܕܬܚܒ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ¹ܕܐܒ̇ܕ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet ܕܪܚ̇ܡ X¹ ܐܢܬ ܥܘܬܪܐ ܘܩܢܝܢܐ̣̈ ¹¹ܪܓ̇ܙ ܐܢܬ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܛܠ . O⬩ܚܫܚܬܗ ܕܥܠܡܐ ܩ⬩ܪܐ ܠܥܘܬܪܐ ܘܠܩܢܝܢܐ̈ ܆ ¹0ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet X ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ̣ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܥܡܠܝܟ̈ ܕܒܨܘܡܐ ܡܛܠ ܫܡܟ . O⬩ ܩܘܦܚܐ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet ܠܡ ܕܚܫܝܒܐ ܠܟ ܢܦܫܟ ܕܐܝܬܝܟ ܚܟܝܡܐ ܘܡܠܦܢܐ̣ ܘܕܠܝܬ ܡܛܠ |ܕܝܠܗ ܘܕܥܘܬܪܗ . XX X ܗ̇ܝ ܕܬܚܘܪ ܒܐܚܘܟ ܕܠܐ ܗܘܢܐ . X
DadQaṭ:ComAscet ܣܘܟܠܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܢ̣ |ܕܢܕܥ ܒܪܢܫܐ ܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܫܐ ܘܡܢܐ ܡܛܠ ܟܕ ܡܢܗܪ ܠܗܘܢ ܒܦܘܫܩܐ ܕܥܒ̇ܕ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܐܡ̇ܪ : X
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܐܚܒ ⁹ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ . O⬩ܠܟܠܗܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ⁸ܕܒܝܬܝܪܬܐ̈ ܟܕ ܣܦܩܐ ܠܟ ܚܫܚܬܐ ܕܐܠܨ̣ܬܐ̈ ܒܠܚܘܪ . . X X
DadQaṭ:ComAscet ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܕܡ ܥܘܕܪܢܗ ³ܢܦܘܩ ܥܡ ܒܪܢܫܐ̣ ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ X⁰ ܗ̇ܘ ܕܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܢܦܝܣ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ² Xܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܒܠܢܢ ܡܢ ܥܡܕܐ̣ ܘܟܠܝܘܡ ¹⁷ ܡܫܬܪܪ ¹⁸ܒܢ X ܡܛܠ ܕܒܩܛܝܪܐ ܢܥܨܘܢ ܠܢ ¹⁵ܠܫܠܡܘܬܐ ¹⁸ܕܚܘܫܒܝܗܘܢ̣̈ Xܢ
DadQaṭ:ComAscet ܡܘܙܓܐ ܕܟܝܢܗ ܕܥܡܘܛ ܘܠܐ ܢܗܝܪ ܘܩܪܝܪ ܘܠܐ ܚܪܝܦ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܦܢ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܠܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ Xܢ
DadQaṭ:ComAscet ²⁷ܕܫܪܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܒܙܢܝܘܬܐ̣ ܐܣܬܡܝܬ ܢܦܫܗ ܒܚܫܟܐ ܡܛܠ ܘܪܢܝܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ²⁴ܕܚܝܠܐ ²⁵ܘܫܘܢܩܐ ܕܒܓܗܢܐ XX⁰ ܇ ²
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܕܥ̇ܡܠ ³ܒܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ . X X ¹ܙܘܗܪܐ ܕܒܛ . X ܣܘܟܠܐ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܗܘܢܟ ܢܗܘܐ ܒܛܝܠܐ ܘܡܫܡܪܐ ²
DadQaṭ:ComAscet ⁴ܡܛܠ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܩܝܡ ܨܒܝܢܟ ⁵ܘܬܙܟܐ ܒܚܪܝܢܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ : X ¹ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܢܗܠܟ ²ܨܒܝܢܟ ܆ X ܘܕܢܐܡܪ : ³
DadQaṭ:ComAscet ܬܘܠܡܕܐ ܕܚܢܦܐ̣̈ ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܦ ܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̣Ẍ ܘܟܡܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܚܝܠܐ ܠܡܣܥܪܘ ¹0ܐܬܘܬܐ̈