simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises X . -- ⁰¹ . XddX . -- ⁷ . 1XddX0 . -- ⁸ܥ̇ܒܕܐX -- . ܡܛܠ . Xdd1ܫܠܡ -- . XܕܡܢܝܢܐẌ . -- ³ܝܒܕX -- X ܕܠܥܠ ܐ̇ܡܪ
Ath:Treatises X ܕܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܝܬܝܢܢ ܢܬܐܠܗ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܢܠܒ̣ܫ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܡܝܬ .
Ath:Treatises X ܗܢܐ ܚܘܒܐ ⁴ܡܢ ܕܚܛܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܥܒ̣ܪ . . ܫܪܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܒܡܘܬܐ ܐܫܬܪܝܬ . ܒܨܠܡܐ XXX1ܚܕܬܐ ܐܩܝܡܗ̇ ܒܗ .
Ath:Treatises XXܗܢܐ ܝܠܦܝܢ ܕܢܫܠܚ ܠܒܪܢܫܢ ܥXܝܩܐ . ܘܕܢܠܒܫ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܘܬ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܒܢ ܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܥܬܝܩܘܬܐ .
Ath:Treatises XܗX ܐܡܝܪܐ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ Xܬܪܡܝ ܠܫܪܝܐ ܡܛܠ ܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܡܘܐܘܕܥܘ . ܐܢ ܕܝܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗܘ̣ܐ .
Ath:Treatises Xܢܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܒܗ ܡܕܡ . ܐܠܐ ܓܡܝܪܘܬܐ ܚܕܬܐ ܚܘܝ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܒܓܒܝܠܬܐܝܝ ܕܝܠܗ ܫܒ̣ܩ ܠܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܘ ܟܝ
Ath:Treatises ܐܒܐ . ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܡܙ̇ܕܩ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܡܚ̇ܝܒ . ² X ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ¹ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣܝX
Ath:Treatises ܐܒܘܗܝ ܦܓܪܢܝܐ . ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܠܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܢܗܘܘܢ . ² ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܘܬܐ ܒܦܓܪ ܛܥ̣ܡ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
Ath:Treatises ܐܝܕܐ ܡܬܚܪܝܢ X . ¹ Xܝ X X 1ܐܒܗܬܐ̈ ܡܢ ܓܝܪ ܒܪ ܟܝܢܗ X ܕܐܒܐ ܡܛܠ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܡܠܠܝܢ . ܘܐܦ ܠܐ
Ath:Treatises ܐܝܠܝܢX ܡܫܪܪܝܢ . ² X ܐܒܗܬܐ̈ ܡܢ ܓܝܪ ܠܒܪܐܐܡܪܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܡܛܘܠ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡܪܝܢ . ܘܠܐ
Ath:Treatises ܐܠܗܐ . ܕܗ̣ܘ ܕܒ̣ܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܕܒܪܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܡ ܡܛܠ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ . ⁸ XX ܘܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܐܪܡܝܐ
Ath:Treatises ܐܠܗܐ . ܥ̣ܕܠ ܡܕܝܢ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܓܒܝܠܐ . ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܕܢܣܬܟܠ
Ath:Treatises ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܟܕ ܛܒ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܡܬܥܕܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܪܝܢܘ̈ . ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܦܩܝܢ
Ath:Treatises ܐܠܗܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܗܕܐ . ܕܡܪܝܐ ܘܡܫܝܚܐ ܥܒܕܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܘܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܐܢܬܘܢ ܙܩܦܬܘܢ . ⁸ܠܘ
Ath:Treatises ܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚܢܢ . ܡܛܠ ܕܡܬܩܕܫܝܢ ܡܢ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ . ² X ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܡܪܚ ܘܢܣܬܟܠ
Ath:Treatises ܐܢܫܘܬܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܕܒܗ ܡܫܬܠܛܐ ܡܛܠ . ⁸ܠܘ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܗܕܐ . ܕܡܪܝܐ ܘܡܫܝܚܐ ܥܒܕܗ . ܐܠܐ
Ath:Treatises ܐܢܫܘܬܗ ܐܡܪܝܢ . ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܐܠܗܘܬܗ . ܘܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡܪܝܢ . ܕܢܣ̣ܒ ܒܪܐ ܘܕܐܫܬܒܚ ܒܪܐ .
Ath:Treatises ܒܥܬܐ ܘܦܘܢܝܐ ܕܝܠܢ ܡܬܚܙܝܐ . X ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܟܝܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐܝܬ ܚܠܦܝܢ . ܟܕ ܟܠܗ ܝܠܕܐ ܘܬܐܓܘܪܬܗ ܕܡܘܬܐ
Ath:Treatises ܒܪܐ ܐܬܐܡܪܬ . ܕܐܠܘ ܐܝܕܥܘ . ܠܘ ܠܡܪܗ̇ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܙܩܦܝܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐܐܬܚܙܝ ܠܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ . ¹0ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ
Ath:Treatises ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦ̇ܫܩ Xܝܠܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܡܛܠ ܕܒܪܝܬܐ ܕܠܐܢܫܘܬܗ ܥܬܝܕܐ ܕܬܫܬܥܒܕ ܐܬܐܡܪܬ . XX