simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke 8 ||ܗܟܢܐ ܐ]ܥܒܕ ܡܛܠ . . .
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܢܚܡ
SevAnt:LuqJul : ܐܡܝܪ : ܡܛܠ : ܚܘܪܒܗ̇ :
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ Xܡ̇ܩܠܣܝܢX ܡܛܠ Xܐܦ ܨܝ̇ܪܐ :
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
BarEbr:Ethic ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܡܛܠ ¹⁰⁰ܨܘܡܐ ¹⁰¹ܝܬܝܪ ܕܝܠܢܝܐ
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
SynWestSyr ܢܒܥܘܢ ܆ X¹¹ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܢܝܢ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܬܩܢܐܝܬ ܀ ܠܐ ܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ :
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܘܫܪܪܗ . ܘܝܬܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܠܘܐ ܠܗ̣
Babai:BookUnion ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ
SevAnt:LuqJul ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܐܢܫܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬ ܐ ܇
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘܐ X0ܡܨܕܝܢܐܝܬ : ܡܛܠ ܐܣܟܡܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܠܟܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
SynWestSyr ܕܥܠܡܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕ ܗܢܘܢ ܕܚ̇ܛܝܢ
IšoMerv:ComPs ܫܘܡܢܐ ܘܐܝܟ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܚܒܢ̈