simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܐܒܝܕܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈
P:Dan [AB] ܐܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܘܡܕܥܐ ܘܣܘܟܠܐ
P:PsSol [AB] ܕܩܒܪ . ܡܛܠ ܕܐܣܠܝܗ ܒܨܥܪܐ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܛܥܐ ܗܘܐ
P:Acts [AB] ܘܕܥܘܠܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܥܡܠ
P:ProvQohSong [AB] ܢܕܪܝ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܦܩܬ ܠܐܘܪܥܟ
P:Isa [AB] ܥܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܘ ܐܒܘܢ .
P:Ps [AB] ܬܚܙܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ
JnSol:OntheSoul ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܨܥܝܐ ܗܘ ܪܥܝܢܗ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܪܝܢܐ̈ . ܐܦܢ
Hom6thCent ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܠܒܝܫܝܢ
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ . ܡܛܠ ܩܛܝܪܐ 1ܕܟܢ̣ܫܐ ܕܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܝܖܐ̈ ܝܠܦܬ
Sahd:memSolitar ܒ̇ܟܐ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܬܡܝܗ ܐܢܐ X[̇XX]ܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܫ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܐܬܢܚ̣ܬ . ܡܛܠ ܕܡܟܝܠ ܠܐ Xܡܬܚܒܠܢܐ
SynOr ܗܝ ܐܬܥܩܪܬ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܢܗܘܐ
Ath:ExposPs ܐܢ ܐܬܬܙܝܥ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܠ ܪܚܡܝܟ̈
SynWestSyr XX ܒ . ܡܛܠ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܒܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ