simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܒܝܫܘܬ ܥܝܢܐ : ܣܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܕܒܝܫ ܡܢܗ̇ : ܠܐ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܬܝܪܐ : ܠܐ ܬܦܬܚ ܓܓܪܬܟ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܕܠܐ ܣܦܩ ܠܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܟܣܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܕܡ . ܘܓܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܕܐܬܝܢ ܠܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܟܣܝܬܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ .
P:Job [AB] ܕܗܫܐ ܡܢ ܚܠܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܥܫܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܬܓܡܝ̈ ܟܠܝܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܠܘܝ ܕܝܢ ܡܬܬܩܠ ܪܘܓܙܝ : ܘܡܕܡ ܕܗܘܢܝ ܒܡܣܐܬܐ ܐܟܚܕܐ .
P:PsSol [AB] ܕܒܝܫܬܐ ܥܒܕܘ ܐܦ ܗܢܘܢ . ܐܟܚܕܐ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢܢܝ . ܘܐܬܚܡܬ ܡܛܠ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܛܠܝܐ̈ ܘܣܒܐ̈ ܘܒܢܝܗܘܢ̈ . ܐܟܚܕܐ .
P:Isa [AB] ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܒܛܡܬܐ ܕܢܬܪܘ ܛܪܦܝܗ̇̈ . ܘܐܝܟ ܓܢܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܢܒܗܬܘܢ ܡܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܪܓܘ . ܘܢܚܦܪܘܢ ܡܢ ܓܢܝܬܐ̈ ܕܓܒܘ .
P:Mark [AB] ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܣܘܛܡܐ̈ ܘܒܫܫܠܬܐ̈ ܡܬܐܣܪ ܗܘܐ ܆ ܫܫܠܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ̈ . ܘܒܫܫܠܬܐ̈ ܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܐܣܪܗ .
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܥܡܘܣ : ܕܒܚܪܒܐ ܢܬܩܛܠ ܝܘܪܒܥܡ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܒܓܘ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܪܥܐ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡܠܘܗܝ̈ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܢܫܒܚܘܢܟ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܡܦܘܠܬܐ . ܢܘܣܐ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܠܥܠܡ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܠܐ ܢܬܒܢܐ .
CaveTreas ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܟܕ Xܐܬܡܬܚܬ̇ ܗܘܬ̇ X ܒܪܩܝܥܐ X ܠܘܩܒܠ ܕܪܐ X ܡܛܠ ܐܠܐ ⁶ܓܚܟ ܥܠܘܗܝ ܝ ܛܘܦܢܐ ܠܐ ܚ̇ܢܢ ܓܐ̇X ܘܠܐ ܢ̇X . . ( X2 )
IšoMerv:ComOT ܕܐܪܡܠܬ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ X ܘܒܢܝܐ̈ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܒܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡܛܠ . ܕܐܢܬ ܗܘ ܠܡ ܟܐܦܐ ܘܕܫܪܟܐ . X XXXX XX X [4]ܒܥܝܠܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܐܦ ¹²ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܢ ܢܚܫ ܥܡܗܐܦ ¹²ܥܡܗ ܢܫܬܒܚ . - ܡܛܠ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܢ XX X ܡܬܒܣܡܝܢ ܚܢܢ ¹¹ܐܢܢܬܬܥܝܪ .
Pall:LausHist ܓܝܪ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܫܚܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܡܛܠ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܐܚܪܬܐ ܘܥܠ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ¹ܕܐܒܝܠܘܬܗ .
DionAr:MystWritings ܪܒܝ̣ܫܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܫ̣ܬܐ ܆ ܠܐ ܝ̇ܠܕܐ ܡܫ . ܡ ܘܠܐ ܡܛܠ 25ܠܟܝܢܐ ܗܘܠܐ ܇ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ X |ܕXܒܝ̣ܫܬܐ ¹⁷⁷ܐܝܬܝܗ̇ .
JnSol:OntheSoul ܕܙܒܢܬܐ̈ ܐܡܪܬ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܥܝܢܗ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܘ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܟܠܡܕܡ . ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܬܢܣܒܘ ܗܡܝܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܫܝ ܡܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐX ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܛܒ ܐܢܐ ܡܢ ܐܒܗܝ̈ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ . ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܡܛܠ . ܘܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܠܦ ܦܘܠܘܣ . ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ .
LiberGrad ܕܝܕܥ ܕܡܙܕܟܐ ܠܗ ܡܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܘ ܕܡܪܒܐ ܦܓܪܗ ܘܒܛܝܠ ܡܢ ܡܛܠ ܦܓܪܗ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܘܡܬܐܡܢ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܪܐ .
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܝܛܬܐ : ܐܝܟ ܕܒܝ̣̇ܫܝܬܐ ܕܓܢܣܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܫ̇ܬܡܗ̣ ܆ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܝ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܡܘX ܕܝ̇ܝܢܐ ܐܢܫܝܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܟܦ̣ܪ ܐܦ ܗ̣ܘ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܒܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܕܗܘ̇ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܢܒܝܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܐܬܩܕܡ ܐܬܟܪܙ .
LiberGrad ܗܢܐ ܡܪܢ ܕܝܕܥ ܕܗܘ ܕܕܐܢ ܗܘ ܫܒܝܩ ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܡܛܠ : ܘܠܐ ܪܫܐ ܘܡܟܘܢ ܠܗ ܒܪܚܡܐ̈ : ܐܠܐ ܣܚܦ ܠܗ ܡܣܚܦ ܒܕܝܢܐ .