simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ . ܡܛܠ Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈
Tim1:Epist 296ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܡܛܠ |ܩ|O 83 28ܕܠܗ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
SevAnt:CathHom ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܒܪܬ ܕܐܒܐ . ܡܛܠ ܕܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܐܡܪܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ
SevAnt:LuqGramm ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ
Eph:ComGen&Exd ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ
SevAnt:madHym ܐܪܘ̣ܝܬX . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܘܐ ܕܫܝܢܐ ܐܢܬ
P:Esd [AB] ܡܪܢ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ
SevAnt:CathHom ܣܝܡܝܢ ܠܘܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Chron1234 ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܘ ܝX ܡܛܠ ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ
Ps-Ath:Virg ܡܝܩܪܝܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ
DionAr:MystWritings ܐܢܝܢ̈ . ܀ ܡܛܠ ܕܒܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆
P:Isa [AB] ܡܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ