simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings . . ]ܐ[ܝܟ ܡ̇ܢ ( 166 ,
BarKoni:Schol ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ ܡ̇ܢ - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ
Ath:ExposPs . . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . . .
Ath:ExposPs ܡܫܬܥܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ . . .
SevAnt:Epist ܕ ܐܝX ܟܬܝܒܬܐ ܡ̇ܢ . . ܘܡܫܝܚܐ
Tim1:Epist ܕܢܢ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ . 15ܡ̣ܢ ܝܚܝ
Tim1:Epist ܕܝܢ̣ ܠܘ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ . 20ܠܐ ܡܬܡܨ
Tim1:Epist X ܕܦܓܪ ܘܪܚܡܢܢ ܡ̇ܢ . X ܕܦܓܪܐ
BarEbr:Ethic ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ . X ܗ̣ܝ
IsaacNin:DiscColl ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ . X ܝ
Tim1:Epist ܘܠܓܢܣܐ . ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . X ܠܘ
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . XX X
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠ ܥܒܕܘܗ݅ܝ ܡ̇ܢ . Xܒܢܝܘܕܘܗdd :
Tim1:Epist ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܟܬ̣ܒ ܡ̇ܢ . | 686|
Tim1:Epist , 8ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . |ܩ |L
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . |ܩX |L
SevAnt:CathHom ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . ܐܘ̣ܕܐ .
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܐܝܟX³ ܩܢܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܐܘܣܝܐ
BarBahl:SyrLex . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܟ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܒܩܘܝܡܐ
Tim1:Epist ܕܠܘܬ 19ܫܘܝܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc ܕܒܐܘܣܝܐ ⁴¹ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ
HistChurchEast ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ
Ps-Ath:Virg ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܛܠܝܠܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܬ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܘܐܝܕܝܘܬܐ̣ ܠܘ ܕܓܘܐ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul . ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ 16ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܓܝܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܘܕܚܛ̣ܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܟܢܐ . ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ . ܐܢܐ ܐܩܝ̣ܡܬ </page>
SevAnt:CathHom ܢܟܦܬܐ̈ . ܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܕܠܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܕܕܢܣ̇ܝܒ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܆ ܐ ܩ̣ܪܒܘ ܡ̇ܢ . ܐܫ̣ܦܠܘ ܕܝܢ̇
SevAnt:LuqJul ⁷ܘܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬ ܡ̇ܢ . ܐܬܬܚܕ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ . ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ . ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܪܘܪܒܐ . ܪܝܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
BarEbr:CandSanc . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ X ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܪ
SevAnt:CathHom ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ . ܒܗܠ ܝܢ
Tim1:Epist . ܠܘ X⁸ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܬܪܥܐ ܆ ܫܒܬܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ
SevAnt:Epist ܡܢ ܐ . ܡ̇ܢ . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ
BarEbr:CandSanc X ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܢܝ̈ ܘܥܕܐ
Tim1:Epist ܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ ܡ̇ܢ . ܒܣܝܡܐ 13ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡ̇ܢ . ܒܣܟܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ ܘܬܝ ܡ̇ܢ . ܒܪܗ ܕܝܐܟܘܢܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ
BarEbr:Ethic ) ²X⁰ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ . ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi 36ܕܢܩ̇ܦ ܠܘ ܕܝܠܝ ܡ̇ܢ . ܕܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܡܬܝ ܡ̇ܢ . ܕܐܢܫ ܝܥܩܘܒ
SevAnt:CathHom . ܠܐ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ . ܕܒܐܐܪ ܬܘܒ
BarEbr:Ethic ܡܬܚܫܚ . ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ . ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܩܪܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܆ XX ܡܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܘ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܒܪܝܐ̈ |527|ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܀ 14ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܓܘܢܐ
SynOr ܡܟܘܢܐܝܬ . ܡܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܗܠܝܢ ܫܦܝܪܢ̈
BarBahl:SyrLex ܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ
SevAnt:CathHom ܘܡܕܝܪ ܇ ܠܗܝܟܠܐ ܡ̇ܢ . ܕܟ̇ܝ ܡܢ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ 11ܢܩܒܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܟܪܢܐܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܢܬܘܢ . ܘܕܒܚܘܒܐ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܡܣܡ
SevAnt:CathHom . ̣ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܣܒܪܐ
GanBus ܡܛܠ ܕܠܐܬܢܐ ܢܢܓܕ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܣܟܠܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist XX³ </page><page> ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi 21ܠܘ |M 162b|ܐܬܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܡܘܬܐ̈ ܕܝܢ
SynWestSyr . ܐܘ̇ ܒܬܘܩܢܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܢ ܕܡ̇ܥܐX
SevAnt:Epist ܢܐܡܪ . ܕܐܪܓܘܢܐ ܡ̇ܢ . ܕܫܝܛܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܐܣܩܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ . ܠܥܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܢ ܥܡܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܕܫܪܝܪܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ
SevAnt:CathHom ܐ̇ܥܡܕ ܆ ܠܢܦܫܗ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܚܣܝܪܐ
SevAnt:CathHom ܀ ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ
SevAnt:CathHom ܘܥ : ܠܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܥ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈ ܡ̇ܢ . ܗܘ̇ܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ . ܘܡܘܫܐ ܡ̇ܢ . ܗܟܢܐ ܀
SevAnt:CathHom ܀ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ . ܗܟܢܐ ܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܗܝܢ ܆ ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ . ܗܠܝܢ ܕܦ̇ܩܕܝܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܢ ܬܕܡܪܬܗ̈ ܡ̇ܢ . ܗܢܐ ܩܘܪܐܐܢ
SevAnt:CathHom ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܪܓܫܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܗ̇ ܒܚܙܬܐ