simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs . ]ܐܝܟ ( ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܫܪܝܐ
JnMaron:Expos . ⁴ ( ܡ̇ܢ ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ
DionAr:MystWritings ( 2¹7 ) ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܠܥܘXܙܠܐ̈ - ܡ̇ܢ ܘXܣܩܘXܠܝXܬ ܣ̇ܝܡܐ̈ ܡܢ
Tim1:Epist ܃ ܘܩܢܘܢܐ̈ - ܡ̇ܢ ܣܘܢܗܕܝܩܘ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ
SevAnt:Epist ܓܪܝܓܪܝܘܣ X -- ܡ̇ܢ ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆
SevAnt:LuqJul X . --⁷ܩXXX ܡ̇ܢ Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ
Tim1:Epist . . . ܡ̇ܢ ܕܒܩܪܐ X XX
BarKoni:ScholUrm ܕܒܢܚܠܐ . . ܡ̇ܢ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ
ComGenExod ܚܪ . . ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ
Ath:ExposPs ܠܕܘܝܪ . . ܡ̇ܢ ܕܐܠܦ ܒܝܕ ܡܙܡܘܪܐ
PhiloxMab:TenMem X 105ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ
PhiloxMab:TenMem X 1ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist |L 202ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܠܡ ܒܝ
PhiloxMab:TenMem ܀ 262ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܡܫܪ]ܝܬܐ [ܘܐܡܪ . ܡ̇ܢ X X .
Ath:ExposPs ܕܢܦܬܚܘܢ |ܬܪܥܐ̈ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ ܡ̇ܠܟܐ
SevAnt:LuqJul : ¹ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܝXXXX1 ܕܢܐܡܪ
BarBahl:SyrLex عضو آخر . ܡ̇ܢ ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ
BarEbr:CandSanc . ܐ . ܡ̇ܢ ܡܢ ³⁶⁷ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ
BarEbr:CandSanc . ܐ . ܡ̇ܢ ܒܝܬܝܬܐ ܘܕܝܠܢ .
SevAnt:Epist ܡܢ ܐ . ܡ̇ܢ . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ
Sahd:memSolitar ܕܒܚܬܢܐ ܐ̇ܡܪ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܕܥܬܝܢ ܐ̇ܡܪ . ܡ̇ܢ ܕܡܘܒܕ ܠܡ ܢܦܫܗ
BarEbr:CandSanc ܕܬܪܥܣܪ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܠܬܐ
JacSer:memLuqJews ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ . ܡ̇ܢ X⁸ܝܘܬܪܢܐ ܥܒܕܬ ܫܒܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ̣ . ܡ̇ܢ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܠܗ
IšoMerv:ComOT . ܐܝ̣ܟ . ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈
Sahd:memSolitar ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܗܟܝܠ
SophrJer:epArcadCyp ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡ̇ܢ ‏ ‏ܕܒܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܥܠ |ܪܘܚܐ
JacSer:memLuqJews ܡܬܦ̇ܪܣ ܐܢܬ . ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܡ̇ܢ
JacSer:turgFestHom ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ³ܕܠܝ ܡܩܒܠ
IšoMerv:ComOT ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ
Eph:ComGen&Exd ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܡܪܢ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ
Nars:memCreat ܘܢܦܠ ܒܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܣܗܪܐ
Eph:memHom ܪܡܝܐ ܒܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܪܩ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܒܓܠܝܐ . ܡ̇ܢ ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ
Sahd:BookPerf ܫܡܟ ܒܓܢܒܪܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ
Sahd:BookPerf ܘܐܢ ܒܕܪܒ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܒܩܠܝܠ ܡܗ̣ܝܡܢ̣
Nars:memCreat ܗܢܘܢ ܒܗ . ܡ̇ܢ ܡ̇ܣܬܟܠ ܒܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ̈
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܒܗ . ܡ̇ܢ X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ
PhiloxMab:TenMem ܬܦܪܩܘ ܒܗ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܒܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܢܓ̇ܕܦ ܥܠ ܪܘܐ
SevAnt:LuqJul ܕܢܒܚܢ ܒܗܘܢܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ .
Sahd:BookPerf ܘܬܕܘܢ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܡܡܠܠ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܒܝܢܢܐ
Elia:epLeonḤar . ܒܡܐܡܪܐ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ
Sahd:BookPerf ܗܘܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܚܕ ܪܥܝܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܣܒܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܢܝ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ
Sahd:memSolitar ܚܕ ܒܣܪ . ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܚܪܬܐ ܒܪܢ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܒܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܡ̇ܢ X ܕܡܥܒܪ ܡܢ
Ath:Treatises ܘܠܘ ܒܫܪܪܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܚܪܝܢ XX1X1ܐ̇ܡܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ . ܡ̇ܢ ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ .
BarEbr:CandSanc ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܝ . ܝܥܬܐ
Ath:Treatises ܥܡܝܩܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ
Ath:Treatises ܕܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܢܚ̇ܘܝܢ ܛ̇ܒܬܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X⁸ܒܗ̇ܘ ܕܐܣܬܠܩ . ܡ̇ܢ ܩܝܡܝܢ Xܢܬܘܢ ܘܡܬܒܩܝܢ
IšoMerv:ComOT ܠܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ . ܡ̇ܢ ¹ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܩܒܝܐ
SevAnt:LuqJul ܐܠܗܐ ܕܒܟ . ܡ̇ܢ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡܪ
Elia:epLeonḤar ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܟܝܠ
JacSer:memLuqJews ܝܘܡ ܕܓܠܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܙ̇ܟܐ ܠܐܝܢܐ
Shub:BookGifts ܝܗܘܕܐ ܕܘܝܐ . ܡ̇ܢ ܒܡ̇ܢ ܚܠܦܬ ܪܫܐ
Sahd:BookPerf ܒܘܣܡܐ ܕܚܠܝܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܝ XX ܝX
Ath:Treatises ܡܘܗܒܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܫ̇ܡܥ ܕܠܐ
PhiloxMab:TenMem XX ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ
Ath:HomEpist ܐܪܡܝܐ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܩܡ ܒܩܘܝܡܗ
SevAnt:LuqJul ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܦܠ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ
DidascApost ܚܘܒܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܣܝܒܪ ܥܕܡܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ⁰³ܚܫܗ ܕܩܪܒܐ . ܡ̇ܢ ܕܢܣ̣ܦܩ ⁰⁴ܢܣ̣ܦܩ .
AbbaIs:Ascet ܠܡܚܫܒܬܐ ܕܩܪܝܒܗ . ܡ̇ܢ ܕܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܦܫܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܘܬܪܐ ܕܪܥܝܢܝܟܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܛܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܒܝܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܘܕܪܢܐ ܕܬܘܩܢܗ . ܡ̇ܢ ܡܠܠ ܐܝܟ ܗܢ
Ath:ExposPs ܡ̇ܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘ ܗܢܐ ܡ̇ܠܟܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܕܡ ܗ̇ܘ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܐ ܠܗ ܠܒܣܪܐ
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕ ܕܠܒܣܪܐ
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܕܡܢXXXXXXXXXXXX ⁰ܝܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܢܐ ܗܘ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝ̣ ܗܘ̣ ܗܘ̇
PhiloxMab:TenMem ܠܒܝܫ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
Hom6thCent ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ ܠܫܪܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܡܬܚܣܢܝܢ ܗܘܘ . ܡ̇ܢ XXXX⁸ ܓܝܪ ܢܚܫܘܒ
Sahd:memSolitar ܦܓܪܗ ܗܝ . ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ
SynOr ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܡ̇ܢ ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܩ ܗܟܢܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܒܗܪ ܠܡ ܇
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ ܠܕܪܐ̈ 15ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܕܡܨܚܐ ܕܢܐܒܕ ܠܡܐܠܗܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܚܘܝ ܠܢ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܗܒ ܢܦܫܗ ܠܦܘܪܓܝܐ
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܢܐ ܥܠ ܡܦܩܬܐ
ComGenExod ܡܬܐܡܕ̇ ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܪܟ ܗܘܐ ܠܚܒܪܗ
ComGenExod ܠܡܚܫܒ ܗܪܟܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܠܨܐ ܗܘܬ·
JacSer:turgFestHom ܘܡܠܟܝܙܕܩ ܘܐܒܪܗܡ . ܡ̇ܢ ¹¹ܡܬܬܒܥܐ ܚܘܐ X
JnRufus:Pleroph ܡ̇ܦܩܕ ܘܐܡ̇ܪ . ܡ̇ܢ ܕܡܣܒܪ ܠܟܘܢ ܠܒܪ