simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings . . ]ܐ[ܝܟ ܡ̇ܢ ( 166 ,
BarKoni:Schol ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ ܡ̇ܢ - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ
Ath:ExposPs . . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . . .
Ath:ExposPs ܡܫܬܥܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ . . .
SevAnt:Epist ܕ ܐܝX ܟܬܝܒܬܐ ܡ̇ܢ . . ܘܡܫܝܚܐ
Tim1:Epist ܕܢܢ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ . 15ܡ̣ܢ ܝܚܝ
Tim1:Epist ܕܝܢ̣ ܠܘ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ . 20ܠܐ ܡܬܡܨ
Tim1:Epist X ܕܦܓܪ ܘܪܚܡܢܢ ܡ̇ܢ . X ܕܦܓܪܐ
BarEbr:Ethic ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ . X ܗ̣ܝ
IsaacNin:DiscColl ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ . X ܝ
Tim1:Epist ܘܠܓܢܣܐ . ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . X ܠܘ
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . XX X
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠ ܥܒܕܘܗ݅ܝ ܡ̇ܢ . Xܒܢܝܘܕܘܗdd :
Tim1:Epist ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܟܬ̣ܒ ܡ̇ܢ . | 686|
Tim1:Epist , 8ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . |ܩ |L
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . |ܩX |L
SevAnt:CathHom ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . ܐܘ̣ܕܐ .
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ